Anställning som forskare

Karolinska Institutets Fakultetsnämnd har beslutat att utlysa upp till åtta anställningar som forskare inom medicinsk vetenskap (medicin, vård och hälsa). Anställningarna innebär en förlängning av anställning som forskarassistent.

Sista ansökningsdag har passerat.

Preliminär tidsplan 2020

Ansökningsperiod: 25 mars - 21 maj

Behörighetsgranskning: maj - juni

Sakkunniggranskning av externa sakkunniga: juni - augusti

Beslut i Fakultetsnämnden: november

Vad innebär anslaget?

Mottagande institution tilldelas ett rambelopp på 1 000 000 SEK per år i två år. Dessa medel avser anställning och ska användas som lönemedel samt för löneomkostnader relaterat till anställningen.

Anställningen som forskare är en tillsvidareanställning. Utbetalning av medel sker under förutsättning att anställningen påbörjas vid någon av Karolinska Institutets institutioner senast tolv månader efter det att anställningen som forskarassistent har upphört. Anställningen avtalas med mottagande institution, som också sätter lönen.

För mer information om villkoren för utbetalning av medel, se vidare under Länkar nedan.

Behörighetskrav

Sökande ska bedriva självständig forskning med egen, etablerad forskningslinje.

Den sökande ska vid tidpunkten för ansökan inneha en anställning som forskarassistent (enligt Högskoleförordningens meriteringsanställning), som löper ut under tiden 2021-01-01 – 2021-12-31, och då ha innehaft denna under sammanlagt fyra år. Den sökande kan åberopa avräkningsbar tid om det finns särskilda skäl.

Med särskilda skäl avses:

 • föräldraledighet
 • förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer,
 • plikttjänstgöring inom totalförsvaret,
 • längre sjukdom,
 • allmäntjänstgöring (AT; max 24 månader) eller
 • specialisttjänstgöring för kliniskt verksamma yrkeskategorier (max 24 månader).

Skäl, datum och omfattning ska tydligt specificeras i ansökan och ska styrkas med intyg.

Bedömningsgrunder

Vid bedömning av de sökande läggs särskilt stor vikt vid vetenskaplig skicklighet. Den sökande ska under de senaste åren ha publicerat väl i internationellt ledande tidskrifter för sitt ämnesområde, med en framträdande plats i författarlistorna, företrädesvis som förste och senior författare.

Sökande ska, företrädesvis som huvudsökande, ha erhållit god och extern finansiering under de senaste åren, samt ha förmågan att erhålla ytterligare finansiering.

Bedömning av de sökande görs utifrån vetenskaplig skicklighet baserat på två bedömningskriterier; Sökandes kompetens och Projektets vetenskapliga kvalitet.

Sökandes kompetens

 • Publikationer. Vilken kvalitet och kvantitet har den sökandes publikationer och andra vetenskapliga prestationer i förhållande till dennes skede i karriären?
 • Akademiska utbildningar och forskningsmeriter. Har den sökande tillräckligt med forskningserfarenhet, kompetens, självständighet och vetenskapliga samarbeten för genomförande av det föreslagna projektet?
 • Anslag. Har konkurrensutsatt finansiering erhållits?
 • Utmärkelser. Finns utmärkelser och inbjudningar som indikerar ett nationellt/internationellt erkännande?

Projektets vetenskapliga kvalitet

 • Nytänkande/originalitet. Finns det särskilt nydanande aspekter i projektet, inklusive multi- eller interdisciplinära aspekter? Kommer det att kunna öppna upp nya perspektiv och möjligheter?
 • Mål. Har projektet nydanande och tydliga mål i förhållande till senaste kunskapen och tekniken inom området?
 • Relevans och potential. Hur är det föreslagna arbetet viktigt för området? Vilka framsteg kan projektet medföra om det blir framgångsrikt?
 • Genomförbarhet. Är genomförbarheten av projektet god? Finns tillräcklig expertis, gruppmedlemmar och etablerade samarbeten? Är vid behov föreslagna forskningsmetoder, infrastruktur, utrustning och fältarbete tillgängliga och lämpliga? Är förklaring och motivering av vald metod relevant beskriven i förhållande till den vetenskapliga frågeställningen?
 • Metodologi. Inkluderar projektet användningen av nya tekniker/metoder, eller innovativ tillämpning av befintliga metoder/tekniker?

Bedömningsprocessen

Bedömningen av ansökningarna görs i två steg:

1. Behörighetsgranskning

2. Granskning av externa sakkunniga

Bedömningen omfattar de två kriterierna Sökandes kompetens och Projektets vetenskapliga kvalitet, och de bedöms efter en 7-gradig skala.

Beslut

Fakultetsnämnden fattar beslut om vilka som ska erbjudas anställning som forskare på basis av de sakkunnigas bedömning.

Ansökan

Ansökan ska göras senast 21 maj 2020 via rekryteringssystemet Varbi.

Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska:

 • Personligt brev 
 • Ansökningsdokument 
 • Sökandes anställningsavtal som forskarassistent
 • Intyg från prefekt vid mottagande institution på Karolinska Institutet om att sökande bereds möjlighet att forska vid institutionen med tillsvidareanställning om sökande tilldelas medel genom utlysningen (e-postmeddelande accepteras).

Relevanta intyg i de fall avräkningsbar tid anges i ansökan.