Anställning efter 69 års ålder (info för medarbetare)

Åldern för rätten att kvarstå i anställning är 69 år. Innan den 1 januari 2023 var den 68 år.

En arbetstagare har rätt att kvarstå i sin anställning till utgången av den månad då han eller hon fyller 69 år. När en medarbetare uppnår denna ålder och rätten att kvarstå i anställning upphör, sker en väsentlig förändring av anställningsskyddet. Arbetsgivaren får då säga upp en arbetstagare utan krav på saklig grund. Arbetsgivaren behöver inte ange något skäl för att säga upp arbetstagaren och uppsägningstiden är 1 månad.  

I god tid innan en medarbetare uppnår LAS-åldern ska ansvarig chef genomföra en dialog med medarbetaren som ska utmynna i en dokumenterad plan för hur kompetensväxling och/eller avveckling av aktuella uppdrag ska ske fram till dess att LAS-åldern uppnås eller i förekommande fall en plan för fortsatta uppdrag.

Arbetsgivaren ska årligen ompröva anställningen i god tid före det att arbetstagaren fyller år i syfte att avgöra om anställningen ska fortsätta ytterligare ett år. Om anställningen ska avslutas ska medarbetaren informeras i god tid innan anställningen upphör så att arbetstagaren hinner ansöka om pension (ca 4 månaders handläggningstid hos Statens tjänstepensionsverk). 

Om medarbetaren vill säga upp sig själv är uppsägningstiden 1 månad, detta gör man i PA-webben. Vid egen uppsägning är det viktigt att ansöka om pension i god tid (ca 4 månaders handläggningstid hos Statens tjänstepensionsverk). 

Om anställningen ska kvarstå efter 69 års ålder ska anställningsförfarandet ske i enlighet med KI:s regelverk Föreskrifter för anställning efter det att rätten att kvarstå i anställning upphör. 

Följande gäller för alla anställningsavtal som ingås med personer som har uppnått LAS-åldern:

 1. En anställning efter uppnådd LAS-ålder ska gälla tillsvidare om det inte finns särskilda skäl för att tidsbegränsa anställningen (anställning av gästprofessor och adjungerad professor sker med stöd av 4 kap. 10–12 §§ högskoleförordningen [1993:100]).
 2. Anställningsvillkoren ska regleras i ett nytt anställningsavtal.
 3. Lön betalas per månad.
 4. Anställningen kan pågå under högst fem år.
 5. Sysselsättningsgraden ska omfatta minst 10 procent och högst 50 procent av heltid.
 6. Anställningen ska inte avse uppdrag som chef eller uppgifter med arbetsledande ställning.
 7. Beslut om anställning fattas enligt bestämmelserna i gällande besluts- och delegationsordning.

Utöver vad som sägs vid punkt 1- 7 ovan, gäller särskilt att lärare och forskare som anställs efter LAS-ålder ska:

 • a. finansieras genom egna, aktuella och pågående externa anslag för lön och drift (Lönekostnaden får inte överstiga det som anges i det externa anslaget)
 • b. anställas i direkt anslutning till uppnådd LAS-ålder.
 • c. kunna vara PI (Principal Investigator) och ha attesträtt för externa anslag som tecknats med läraren/forskaren som huvudman.
 • d. stå till förfogande för att vara mentor åt juniora forskare. Uppdrag som huvudhandledare för doktorander ska inte ges till lärare och forskare som passerat LAS åldern. En förutsättning för ett sådant uppdrag är att det kan slutföras innan handledarens anställning upphör.

Åsa Agréus

HR-specialist
08-524 865 77
Förhandling
UF Universitetsförvaltningen

Carolina Ström

HR-specialist
Förhandling
UF Universitetsförvaltningen

Jenny Wärnlund

HR-specialist
Förhandling
UF Universitetsförvaltningen
ÅA
Innehållsgranskare:
Åsa Agréus
2023-01-17