Anställning - allmänna bestämmelser

Ett anställningsavtal kan gälla tillsvidare eller under en begränsad tid. Regler om tidsbegränsad anställning finns i Lagen om anställningsskydd (LAS), Anställningsförordningen (AF), Högskoleförordningen (HF) och i centrala kollektivavtal.

Villkorsavtal

För arbetstagare vid statliga myndigheter gäller Villkorsavtalet. KI har även tecknat lokalt avtal, som finns under Din anställning på Medarbetarportalen, med stöd av Villkorsavtalet.

Löneutbetalning

Löneutbetalning sker genom Swedbank den 25:e varje månad. Om den 25:e infaller på en lördag utbetalas lönen fredagen före och om den 25:e infaller på en söndag utbetalas lönen måndagen efter. Den anställde ska registrera sitt bankkontonummer på Swedbanks hemsida, dock senast den 10:e i varje månad. Lönen/ersättningen går då in på den bank och bankkonto som den anställde har registrerat.

Anmäl kontonummer till Swedbank

Om det inte finns något lönekonto, utbetalas lönen genom utbetalningskort som skickas till den hemadress som finns registrerad i Primula. Lönespecifikationen kan hämtas ut via Primula (PA-webben).

Lönen som styrmedel

KI har en lönepolicy som innebär en individuell och tydlig lönesättning. Lönen sätts vid nyanställning och revision. Under pågående avtalsperiod ändras lönen endast om behov finns, d.v.s. till exempel när arbetsinnehållet har förändrats väsentligt. För mer information sök på Lönen som styrmedel, på Medarbetarportalen.

Uppsägning

Uppsägning ska ske skriftligt från både arbetstagare och arbetsgivare. Om arbetstagaren säger upp sig är uppsägningstiden beroende av anställningstiden. Om arbetstagaren varit anställd högst ett år är uppsägningstiden en månad. Om arbetstagaren varit anställd mer än ett år är uppsägningstiden två månader. Om arbetstagaren blir uppsagd av arbetsgivaren gäller uppsägningstider enligt LAS, Villkorsavtalet och Omställningsavtalet.

Tjänstgöringsintyg och tjänstgöringsbetyg

På begäran utfärdar institutionen ett tjänstgöringsintyg om anställningen vid KI. Intyget innehåller uppgifter om anställningar vid KI; befattning, enhet, anställningstid och omfattning. Om anställningen varat en längre tid (kutym sex månader) är det brukligt att den anställde får ett tjänstgöringsbetyg. Betyget innehåller uppgifter om anställningen, vad arbetsuppgifterna bestod av samt ett omdöme om hur dessa fullgjorts. Tjänstgöringsbetyg utfärdas av närmaste chef.

PR
Innehållsgranskare:
2022-11-11