Ansökan om att ge fristående kurs

Ansökan om kurstillfälle för fristående kurs läsåret 2024/2025

För vilka kurser kan man söka?

Ansökan gäller för fristående kurser som ska ges med kursstart läsåret 2024/2025 (HT24/VT25 samt sommaren 2024). Med fristående kurser avses kurser på grundnivå eller avancerad nivå. Kurserna kan vända sig till högskolenybörjare eller kräva tidigare högskolestudier. Ansökan gäller inte kurser inom forskarutbildningen, uppdragsutbildning eller intern personalutbildning vid KI.

Ansökningsprocess

Ansökan ska göras på särskild ansökningsblankett.

Även kurser som tidigare haft kurstillfälle måste ansöka om att få ge kursen igen. Ansökan kan skrivas på engelska, om kursen ska ges på engelska, men vid beviljat tillfälle måste kursplanen finnas på båda språken.

Efter att ansökningstiden gått ut kommer samtliga ansökningar att sammanställas och en förteckning skickas ut för påseende till ledningen på respektive institution som då har möjlighet att godkänna eller dra tillbaka ansökningar innan beslut bereds. Beslut om vilka fristående kurser som ska beviljas kurstillfälle fattas av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå under november 2023. För att kunna påbörja katalogarbete skickas ett preliminärt beslut ut i oktober.

Ansökan ska skickas till fristaendekurs@ki.se  senast den 1 september 2023. Skicka samtidigt en kopia till din institutions UN-funktionsadress.

Kursgivare på NVS! Notera att ni har en intern process som föregår detta och att ni därför inte ska skicka in handlingar den här vägen. Kontakta fristaendekurs@nvs.ki.se för ytterligare information.

Prioritering av utbud

Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå ansvarar för beslut om vilka kurstillfällen som ska beviljas. I arbetet med urvalet används fastställda prioriterings principer. Om kursen givits tidigare ingår även sökandestatistik från tidigare kurstillfällen samt utfall (helårsstudenter och helårsprestationer) i bedömningen. Utöver detta är även nedanstående kriterier, som framgår av ansökan, viktiga vid bedömningen.

  • Forskningsanknytning samt lärarnas ämneskompetens.
  • Pedagogisk erfarenhet och kompetens hos kursens lärare.
Profile image

Hien Ekeroth

Utbildningshandläggare
+46852486458