Ansöka om licentiatseminarium

Licentiatexamen kan avläggas efter motsvarande två års heltidsutbildning på forskarnivå (120 högskolepoäng).

Före ansökan

Ansökan om licentiatseminarium bör förberedas i god tid, gärna 3 månader eller mer innan önskat seminariedatum.

 • Boka lokal för önskat seminariedatum en vardag under terminstiden. Lokalen ska ligga i Stockholmsregionen så att KI:s studenter och anställda enkelt kan delta. Lokal bokas via den egna institutionen.
 • Etablera kontakt med betygsnämndsledamöter. För bedömning av licentiatavhandling och licentiatseminarium utses betygsnämnd men inte opponent. Se till att de är tillgängliga vid önskat datum och att betygsnämndsledamöterna har möjlighet att delta i förhandsgranskningen av delarbetena. Föreslå en samordnare i betygsnämnden och informera denne om vad rollen som samordnare innebär (se Information till betygsnämndsledamöter och ordförande vid licentiatseminariet).En eller flera av betygsnämndsledamöterna får delta på distans via digitala lösningar under förutsättning att licentiatseminariet kan genomföras med hög kvalitet. Läs mer om digital medverkan vid disputationer (och licentiatseminarier).
 • Kontakta tryckeri för att få veta hur lång tid tryckningen kommer att ta. Begär in tillstånd för publicering från tidskrifter samt skaffa ISBN-nummer, se tryck av avhandling.
 • Färdigställ din kappa (ramberättelse). Notera att ramberättelsen kommer att kontrolleras för att säkerställa att det inte förekommer plagiat. Samtidigt kommer det även att synas om texten innehåller självplagiat. Läs mer om innehållet i avhandlingen (inklusive riktlinjer för skrivande av ramberättelse).

Ansökan

Lämpligt tidsavstånd mellan disputationskommitténs sammanträde och önskat datum för licentiatexamen är cirka 10 veckor. Om tiden är kortare än sju veckor kommer ansökan inte att tas upp. Detta för att skydda licentianden från att tvingas skjuta upp seminariet om processen av någon anledning blir fördröjd.

En ansökan om licentiatseminarium består av två delar:

 • Del 1 innehåller blankett 9 samt ett antal obligatoriska och eventuella andra bilagor.
 • Del 2 innehåller:
  • en kopia av blankett 9
  • avhandlingens delarbeten, inklusive manuskript, i sin helhet (manuskript kan vara i ofärdig form). Se instruktionerna till blanketten

Se instruktioner för blankett 9

Betygsnämnd

Målet med betygsnämndens sammansättning är att ledamöternas sammanlagda expertis ska täcka hela avhandlingens område.

Ledamöterna måste vara fria i sin bedömning så att det inte ska kunna finnas några tvivel om att ledamöterna har fattat sitt beslut objektivt (se "Att undvika jäv" nedan). Ledamöterna är normalt tre till antalet men om särskilda skäl föreligger, t.ex. om avhandlingen är uttalat tvärvetenskaplig, kan antalet utökas till fem.

Minst en betygsnämndsledamot ska tillhöra annat lärosäte än KI och får inte ha någon aktuell KI-anknytning. Endast en av ledamöterna får tillhöra samma institution som doktoranden (eller huvudhandledaren, i de fall vederbörande är vid annan institution än doktoranden). Minst en ledamot ska komma från annat universitet än doktorand, huvudhandledare och bihandledare. 

Samtliga ledamöter ska vara docenter eller professorer. Disputationskommittén kan i undantagsfall godkänna en föreslagen ledamot i betygsnämnden som inte är docent eller professor. För att ansöka om undantag från regelverket ska ett brev med motivering avseende varför den föreslagna ledamoten besitter en sådan unik vetenskaplig ämneskompetens att det inte går att hitta någon annan ojävig docent eller professor, samt ett CV inklusive publikationslista för den föreslagna ledamoten bifogas ansökan.

Observera att det är endast är ett förslag på betygsnämnd som lämnas in. Disputationskommittén kan besluta att någon/några personer måste bytas ut.

Doktoranden ansvarar för att nedanstående dokument skickas till disputationsordförande i samband med spikningen (betygsnämndsledamöterna får informationen direkt från Disputationskommittén):

Att undvika jäv 

Kraven på betygsnämndsledamöternas opartiskhet och objektivitet är mycket höga. Anledningen är att skydda doktoranden så att ingen efteråt kan hävda att processen inte gick korrekt till. Om det finns några som helst omständigheter som innebär att omgivningen kan ifrågasätta betygsnämndens objektivitet har inte doktorandens intressen tillgodosetts.

Följande skrivelser finns att tillgå om du behöver hjälp att bedöma jäv:

Jäv enligt förvaltningslagen

Enligt förvaltningslagen är jäv en omständighet där en ledamot av ett beslutande organ som deltar i överläggning eller ett föredragande kan antas brista i objektivitet vid sitt ställningstagande. Betygsnämndsledamöter ska därför vara helt fristående från både doktorand, handledare och projekt.

Karolinska Institutets jävsregler

KI:s jävsregler (pdf)

Vetenskapsrådets jävsregler

Vetenskapsrådet har allmänt hållna jävsregler

Ämnesrådet för medicin och hälsa har formulerat tillämpningar av Vetenskapsrådets jävsregler vilka specificerar följande:

 • Jäv föreligger vid vetenskapligt samarbete och samproduktion som ägt rum under den senaste 5-årsperioden. En gemensam artikel är tillräckligt för att räknas som samproduktion.
 • Jäv kan föreligga under en längre tid än fem år om ett nära samarbete förekommit.
 • Doktorand- och handledarförhållande bedöms som jäv oavsett hur lång tid tillbaka samarbetet ägt rum.
 • Undantag från 5-årsregeln kan göras vid samarbete i form av multicenterstudier, vilket bedöms från fall till fall.

När disputationskommittén bedömer en opponents eller betygsnämnds objektivitet vägs många saker in. Ibland handlar det om uppenbart jäv men det förekommer också situationer då en granskare anses olämplig på grund av bristande objektivitet utan att några formella jävsregler har brutits. Bakgrunden till dessa beslut är att försöka förhindra situationer där objektiviteten kan ifrågasättas.

Disputationskommittén

Frågor om disputationsprocessen