Skip to main content

Ansöka om licentiatseminarium

Licentiatexamen kan avläggas efter motsvarande två års heltidsutbildning på forskarnivå (120 högskolepoäng).

Före ansökan

Ansökan om licentiatseminarium bör förberedas i god tid, gärna 3 månader eller mer innan önskat seminariedatum.

  • Boka lokal för önskat seminariedatum en vardag under terminstiden. Lokalen ska ligga i Stockholmsregionen så att KI:s studenter och anställda enkelt kan delta. Lokal bokas via den egna institutionen.
  • Etablera kontakt med opponent och betygsnämndsledamöter. För bedömning av licentiatavhandling och licentiatseminarium utses betygsnämnd men inte opponent. Se till att de är tillgängliga vid önskat datum och att betygsnämndsledamöterna har möjlighet att delta i förhandsgranskningen av delarbetena. Utse en samordnare i betygsnämnden och informera denne om vad rollen som samordnare innebär (se Information till betygsnämndsledamöter, opponent och disputationsordförande inför disputation).
  • Kontakta tryckeri för att få veta hur lång tid tryckningen kommer att ta. Begär in tillstånd för publicering från tidsskrifter samt skaffa ISBN-nummer, se tryck av avhandling.

Ansökan

Lämpligt tidsavstånd mellan disputationskommitténs sammanträde och önskat datum för licentiatexamen är cirka 10 veckor. Om tiden är kortare än sju veckor kommer ansökan inte att tas upp. Detta för att skydda licentianden från att tvingas skjuta upp seminariet om processen av någon anledning blir fördröjd.

En ansökan om licentiatseminarium består av två delar:

  • Del 1 innehåller blankett 6 i original samt ett antal obligatoriska och eventuella andra bilagor.
  • Del 2 innehåller en kopia av blankett 6, kopior av samtliga etikansökningar och etiktillstånd samt avhandlingens delarbeten, inklusive manuskript, i sin helhet (manuskript kan vara i ofärdig form).

Se blankett 6 för närmare instruktioner.

Målet med betygsnämndens sammansättning är att ledamöternas sammanlagda expertis ska täcka hela licentiatavhandlingens område.

Betygsnämnd

Ledamöterna måste vara fria i sin bedömning så att det inte ska kunna finnas några tvivel om att ledamöterna har fattat sitt beslut objektivt (se ”Att undvika jäv” länk).

Minst en betygsnämndsledamot ska tillhöra annat lärosäte än KI och får inte ha någon aktuell KI-anknytning. Högst en av ledamöterna, dock ej samordnaren, får tillhöra samma institution som doktoranden (eller huvudhandledaren om denne tillhör annan institution än doktoranden).

Samtliga ledamöter ska vara docenter eller professorer. Disputationskommittén kan i undantagsfall godkänna en föreslagen ledamot i betygsnämnden som inte är docent eller professor. För att ansöka om undantag från regelverket ska ett brev med motivering samt ett CV inklusive publikationslista för den föreslagna ledamoten bifogas ansökan.

Observera att det är endast är ett förslag på betygsnämnd som lämnas in. Disputationskommittén kan besluta att någon/några personer måste bytas ut.

Information till betygsnämndsledamöter inför licentiatseminarium

Att undvika jäv vid licentiatseminarium

Kraven på betygsnämndsledamöternas opartiskhet och objektivitet är mycket höga. Anledningen är att skydda doktoranden så att ingen efteråt kan hävda att processen inte gick korrekt till. Om det finns några som helst omständigheter som innebär att omgivningen kan ifrågasätta betygsnämndens objektivitet har inte doktorandens intressen tillgodosetts.

Jäv enligt förvaltningslagen

Enligt förvaltningslagen är jäv en omständighet där en ledamot av ett beslutande organ som deltar i överläggning eller ett föredragande kan antas brista i objektivitet vid sitt ställningstagande. Betygsnämndsledamöter och opponent ska därför vara helt fristående från både doktorand, handledare och projekt.

Karolinska Institutets jävsregler

KI:s jävsregler (pdf)

Vetenskapsrådets jävsregler

Vetenskapsrådet har allmänt hållna jävsregler

Dessa stämmer i mycket överens med KI:s jävsregler. Ämnesrådet för medicin och hälsa har formulerat tillämpningar av vetenskapsrådets jävsregler vilka specificerar följande:

  • Jäv föreligger vid vetenskapligt samarbete och samproduktion som ägt rum under den senaste 5-årsperioden. En gemensam artikel är tillräckligt för att räknas som samproduktion.
  • Jäv kan föreligga under en längre tid än fem år om ett nära samarbete förekommit.
  • Doktorand- och handledarförhållande bedöms som jäv oavsett hur lång tid tillbaka samarbetet ägt rum.
  • Undantag från 5-årsregeln kan göras vid samarbete i form av multicenterstudier, vilket bedöms från fall till fall.

När disputationskommittén bedömer en opponents eller betygsnämnds objektivitet vägs många saker in. Ibland handlar det om uppenbart jäv men det förekommer också situationer då en granskare anses olämplig på grund av bristande objektivitet utan att några formella jävsregler har brutits. Bakgrunden till dessa beslut är att försöka förhindra situationer där objektiviteten kan ifrågasättas.

Disputationskommittén

Frågor om disputationsprocessen

Sofie Petersson

Handläggare