Ämnen som omfattas av särskilda regler, förbud eller tillståndskrav

I Arbetsmiljöverkets AFS 2014:43 § 38-44 framgår vikten av att om personer blivit exponerade för ett CMR-ämne som kan innebära risk för ohälsa, så skall arbetsgivaren (prefekten, gruppledaren) upprätta ett register över de personer som blivit exponerade samt uppskattad exponeringsnivå.

Detta register skall sparas i 40 år.

Därför är det viktigt att göra noggranna riskbedömningar samt att ta fram rutiner så att hantering av CMR-ämnen utförs på ett sådant sätt att exponering inte sker.

CMR-klassificerade kemikalier

CMR-klassade kemiska produkter är produkter angiva med följande faroangivelser och/eller riskfraser:

H350: Kan orsaka cancer
H340: Kan orsaka genetiska defekter
H360: Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet

En CMR-klassad kemisk produkt får endast hanteras om det finns en dokumenterad utredning som visar att det inte är tekniskt möjligt att ersätta produkten genom att använda andra kemiska produkter som utgör mindre risk (utredningsblankett finns under Dokument).

Om utredningen leder till att att det inte är möjligt att ersätta den CMR-klassade produkten så skall det utarbetas lokala rutiner och regler för hur arbetet skall bedrivas samt göras skriftliga riskbedömningar innan arbetet påbörjas.

Läs mer om riskbedömingar och tillhörande dokument på sidan Riskidentifiering, riskhantering och skyddsåtgärder.

Följande uppgifter skall särskilt tydligt anges i dokumentationen:

1. Inom vilka platser och utrymmen produkten kan förekomma samt vilka åtgärder som skall vidtas så att endast personer som behövs för arbetet vistas där.

2. Vilka skyddsåtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att exponeringen är minimal.

3. I vilka situationer personlig skyddsutrustning krävs.

4. Hur hantering av och funktionen hos utrustning, processer eller ventilation skall övervakas så att man tidigt kan upptäcka avvikelser som kan innebära ökad risk.

Bristande rutiner och tillbud kan innebära förhöjd exponering av dessa ämnen och det kan i sin tur leda till ohälsa, på kort eller lång sikt.

Cytostatika

Etidiumbromid

Flytande kväve

Formaldehyd

Peroxidbildande kemikalier

Register

Anledning till att upprätta ett register är om arbetet med CMR-ämnen innebär moment där tekniska åtgärder inte är tillräckliga för att undvika skadlig exponering eller om förhöjd exponering inträffat/uppmätts pga att tex ventilationen är otillfredställande, att ett tillbud skett eller att arbetet inte bedrivits enligt planer eller satta rutiner. Registrets uppgift är att underlätta utredningar om sjukdomssamband och skall därför sparas på säkert ställe i 40 år, räknat från den dag då exponeringen upphörde.

De ämnen som omfattas av registerkrav är:

Cancerframkallande ämnen - ämnen/produkter som enligt CLP är klassade som H350 (kan ge cancer).

Mutagena ämnen - ämnen/produkter som enligt CLP är klassade som H340.

Inga reproduktionstoxiska ämnen innefattas av detta.

Registret skall innehålla:

  • Arbetstagarens namn
  • Arbetsuppgifter samt vilket period arbetet bedrivits
  • Vilken ämnen som arbetstagaren utsatts för
  • Uppmätt eller uppskattad grad av exponering

Karolinska Institutet har inte möjlighet att upprätta ett centralt register utan det åligger respektive institution att göra detta och ett sådant register skall anmälas enligt PUL. Ansvarig för att registret upprättas och förvaras säkert är prefekten (alternativt forskargruppsledare eller motsvarande om sådan deligering gjorts).

För mer information se Arbetsmiljöverkets AFS 2014:43 under § 38-44 och på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Tillståndspliktiga kemikalier

Det finns kemikalier som inte får hanteras och så finns det kemikalier som kräver tillstånd eller dispens för att hanteras, och det är ansvarig chef för verksamheten som ansvarar för att det finns tillstånd och att de är giltiga.

Tillstånd söks av den enskilda forskargruppen (för information om ansökningsförfarande se länkar i listan nedan) och kemikalien får bara användas inom den hantering som tillståndet omfattar. Det är inte tilltåtet att låna ut eller överlämna kemikalien till någon anna. I tillståndet framgår vilka regler som gäller kring hanteringen, exempelvis hur kemikalien skall förvaras och i vilka lokaler den får användas.

Tillståndsmyndigheten (Arbetsmiljöverket eller Kemikalieinspektionen) kräver att det görs riskbedömning, att det tas fram hanteringsinstruktioner samt att det finns nödlägesrutin på plats. Tillstånd är tidsbegränsade och det är viktigt att det finns en rutin inom verksamheten för att hålla reda på när det är dags att ev förnya ett tillstånd.

Hanteras tillståndspliktiga ämen utan tillstånd/dispens så riskerar verksamheten dryga böter på flera hundra tusen kronor.

Ämnen som kräver tillstånd eller dispens är

Ämen som är särskilt farliga och som enligt förslag kan komma att hamna på bilaga XIV finns på den så kallade kandidatförteckningen.

Kom i håg att det inte bara är rena kemikalier som kräver tillstånd, utan blandningar och kit som innehåller små mängder av en tillståndspliktig kemikalie kan vara tillståndspliktig. Produkter som innehåller 0,1 viktprocent eller mer av ett Grupp A-ämne kräver tillstånd och för Grupp B-ämnen är gränsen 1 viktprocent.

Brandfarliga och explosiva varor

KI har ett samlingstillstånd för brandfarliga varor och i det tillståndet framgår vilka regler som gäller kring hantering av brandfarliga gaser och vätskor. Tillståndet som löper på 10 år är villkorat, dvs att brister kan leda till att KI:s tillstånd dras in. Tillsynsmyndighet är Kommunen som ger brandförsvaret i uppdrag att göra återkommande inspektioner för att kontrollera att KI följer reglerna. Mer information på sidan om Brandfarlig vara.

Radioaktiva ämnen och strålkällor

KI har ett samlingstillstånd som löper på 5 år och det är Strålskyddsmyndigheten som sköter tillsynen. Mer information på sidan om KI:s strålsäkerhetsorganisation.

Narkotiska ämnen och narkotikaprekursorer

Det krävs inget tillstånd för statliga eller kommunala institutioner att inneha narkotika i den mån det krävs för vetenskaplig forskning, undersökning eller undervisning (läs mer om tillstånd). Dock skall man redovisa destruktion av viss narkotika.

Läs mer på sidan om Narkotika och narkotikaprekursorer.

Teknisk sprit

Universtiet och högskolor behöver inte tillstånd för att köpa teknisk sprit om den används för vetenskapligt ändamål, mer information om teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat.

Är du osäker på om du behöver tillstånd för en viss kemikalie eller produkt eller om du har frågor kring tillståndsförfarandet så vänd dig till respektive myndighet!

Dokument