Aktuella projekt på UoL

Enheten för Undervisning och lärande samverkar i flertalet pedagogiska projekt tillsammans med intressenter inom Karolinska Institutet och Region Stockholm. Här kan du läsa om några av de aktuella projekt som pågår.

Pedagogisk infrastruktur

Digitala färdighetsträningsmiljöer

Projektet ska leverera en digital yta (utifrån på KI befintliga programvaror och digitala verktyg) med fungerande struktur där lärare sedan kan lägga in redan befintliga casematerial för att skapa en gemensam casedatabas.

Kontakt: Henrika Florén

E-portfolio

Under 2021 har en upphandling av ett e-portfolio system påbörjats. Målet är att skapa möjlighet till såväl uppföljning av progress i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som examination i mer traditionell portföljfunktion.

Kontakt: Wietze de Vries

Pedagogisk utveckling

Projekt DigCompEdu - Stöd för digital kompetens genom självbedömning

Samarbetsprojekt inom ITHU där bl.a. UoL medverkar som syftar på att utforma ett verktyg för självbedömning av digital kompetens och stärkandet av det organisatoriska stödet. Projektet pågår 2023-2024.

Arbetet bygger på Europeiska kommissionens ramverk för digitala kompetenser för lärare (DigCompEdu), inklusive självbedömningsverktyget för användning inom högre utbildning (CheckIn Higher Education)

Kontakt: Marcus Emas, Mats Brenner

Nya lärandemiljöer 2023-2025

Projekt Nya lärandemiljöer startade 2020 i syfte att skapa förutsättningar för hög pedagogisk kvalitet i verksamhetsintegrerat lärande (VIL). Projektet möjliggör pedagogisk utveckling i samverkan med aktörer i Region Stockholm.

Övergripande projektmål är att öka andelen medarbetare med basal pedagogisk kompetens, utveckla pedagogiska handledningsmodeller, behovsinventera för implementering av fysiska lärandemiljöer och utveckla forum för samverkan kring utbildningsfrågor.

Kontakt: Helena Brodin

Delprojekt med start HT 2023 är:

Vidareutveckling av befintlig struktur för handledning av studenter på verksamhetsintegrerat lärande (VIL) inom stiftelsen Stockholms Sjukhem (SSH). Kontakt: Helena Brodin

Utveckling av nätbaserat stöd för interprofessionellt lärande. Kontakt: Malin Sellberg

Att lära genom att undervisa - studentcentrerat lärande genom peer-undervisning

Projektet inventerar vilka exempel på studenter som undervisar andra studenter (peer-undervisning) som finns på KI:s grundutbildningar idag, hur inblandade studenter upplever undervisningen och vilket pedagogiskt stöd som ges till studenter som undervisar. Utifrån denna inventering skapas en forskningsbaserad guide för lärare som vill använda peer-undervisning som del av sin kurs, samt en webbkurs i pedagogik för studenter som ska undervisa.

Målsättningen är att projektet ska leda till att peer-undervisning i högre grad implementeras i KI:s utbildningar som en välorganiserad, forskningsanknuten och studentcentrerad lärandeaktivitet.

Kontakt: Anna Bonnevier

Vilseledande vid examination

Syftet är att genomlysa problematiken/orsaken till ökningen av disciplinärenden, för att sedan ta fram en åtgärdsplan med förslag på förebyggande insatser i syfte att minska förekomsten av vilseledande vid examination. Förslaget till åtgärdsplan ska beredas med kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (KU).

Uppdraget görs i samverkan med juristerna och samordnare för lika villkor vid Universitetsförvaltningen. Projektgruppen förväntas leverera en rapport och vara klart under senare delen av 2022/början av 2023.

Kontaktperson: Mats Brenner

Learning Analytics

Syftet med projektet är att kartlägga hur analysdata inom digitala undervisningsverktyg kan användas för att utveckla pedagogik och hur verktygen kan främja lärande på ett effektivt sätt.

Kontakt: Mats Brenner

Pedagogiska ambassadörer

Målsättningen med projektet är att bana väg för goda exempel, "bästa praxis", relaterad till forskarutbildningskurser, vilket kan gynna hela KI. Workshops och arbetssätt som utvecklats inom ramen för detta initiativ kommer att fungera som inspiration och stöd för lärare inom forskarutbildning på KI och främja framtida pedagogisk utveckling genom att erfarenheter sprids. Mer information: Pedagogical ambassadors in doctoral education.

Kontakt: Gabrielle Paulsson Berne (samordnare), Ingeborg Van Der Ploeg (Kommittén för utbildning på forskarnivå, KFU)

Mall slutrapport

ME
Innehållsgranskare:
Marcus Emas
2023-09-18