Aktiviteter inom PUF-V

Programmet för utbildning på forskarnivå i vårdvetenskap (PUF-V) har som ambition att skapa en kreativ, stimulerande och interaktiv forskarutbildningsmiljö som ger utrymme för egna reflektioner och initiativ för doktorander med behov av vårdvetenskaplig kunskap.

Aktuella aktiviteter inom programmet

Förutom kurser så erbjuder programmet andra aktiviteter såsom seminarier, seminarieserier, workshoppar, akademiska debatter och föreläsningar.

Information om aktuella aktiviteter inom PUF-V finns på programmets engelska hemsida.

Aktiviteternas upplägg

Seminarier

Programmet arrangerar seminarier med syfte att sprida information och kunskap. Programmet ser seminarierna som ett mycket bra forum för frågor och diskussioner angående ett valt tema.

Seminarieserier

Seminarieverksamheten inom programmet är tänkt att erbjuda möjlighet till ämnesfördjupning inom specifika områden utöver den ämnesfördjupning som forskningsprojektet i sig ger. Utöver detta är avsikten med programmet att seminarieserierna ska skapa möjlighet för nätverksbyggande mellan doktorander, handledare och andra forskare.

Workshoppar

I workshopparna betonas problemlösning och karakteristiskt för workshoppar är att doktoranderna ges möjlighet till färdighetsträning genom ett stort inslag av ”handpåläggning”, vilket förutsätter att deltagarna är involverade och medverkar aktivt. Workshopparna är dessutom ett utmärkt sätt att med korta beslutsvägar tillvarata doktorandernas initiativ och förslag vid behov av specifik kunskap.

Föreläsningar & akademiska debatter

Akademiska debatter anordnas i syfte att möjliggöra och stödja doktorandernas utveckling av kritiskt tänkande samt egna reflektioner och ställningstaganden, utifrån ett större perspektiv än den egna forskargruppen/institutionen genom att skapa forum för akademiska debatter kring viktiga frågor. Föreläsningar erbjuds också med olika intressanta föreläsare.

Anmälan & deltagande

Ansökan om deltagande görs via mejl, länk finns i bifogade annonser.

Enskilda deltagares medverkan är av största betydelse för övriga deltagare och workshoppens eller seminariets utformning i sin helhet. Det innebär att om du bekräftar deltagande, förväntas du delta under hela workshoppen, alternativt hela seminariet.

Om inget annat anges ges företräde till registrerade doktorander vid Karolinska Institutet. Därefter ges företräde för övriga registrerade doktorander.

Bekräftelse och ytterligare information skickas till deltagarna per e-post.

De olika aktiviteterna utvärderas oftast efteråt, genom att deltagarna får en utvärderingslänk och via den besvara ett antal frågor. Syftet är att aktiviteterna ska hålla så god kvalitet som möjligt och att förbättringar/förändringar görs utifrån utvärderingsresultat och inkomna synpunkter.

SG
Innehållsgranskare:
2023-03-13