Akademiska val 2022 på Karolinska Institutet – allt du behöver veta

De akademiska valen är en viktig förutsättning för det kollegiala inflytandet vid KI.

 Medarbetare och student så här nominerar du.

Därför genomför vi akademiska val

Styrningen av högskolor och universitet regleras i högskolelagen och högskoleförordningen. Enligt dessa bestämmelser ska ett lärosäte ledas av en styrelse, (KI:s konsistorium), och rektor.

I högskolelagen och högskoleförordningen framgår det även att lärosätet ska utforma sin interna organisation på det sätt som bäst passar dess verksamhet. Till exempel ska beslut som innebär en bedömning av organisation och genomförande av eller kvalitet i utbildningen och forskningen, fattas av personer med vetenskaplig eller konstnärlig kompetens som utses genom akademiska val.

Under våren 2022 har KI:s studenter och medarbetare att erbjudas möjlighet att nominera kandidater till de valbara posterna som vicerektor och viceordförande för KI:s tre kommittéer för mandatperiod 2023-01-01 t.o.m. 2025-12-31.

Dessa val kommer att genomföras elektroniskt inom akademin och är rådgivande till sin karaktär. Rektor fattar därefter beslut om tillsättning av dessa uppdrag.

Under början av hösten 2022 är det återigen dags för en öppen nomineringsperiod där KI:s studenter och medarbetare erbjudas möjlighet att nominera kandidater till uppdragen som ledamot i KI:s Fakultetsråd och som lärarrepresentant i KI:s Fakultetsnämnd och tillhörande kommittéer.

Det är KI:s nomineringsförsamling som genomför elektroniska omröstningar i dessa val efter att de inkomna nomineringarna behandlats av en utsedd valberedning.

Så röstar du

Röstberättigad är den som den 1 januari 2022 är anställd som lärare eller forskare vid KI om anställningen omfattar minst 50% av en heltid. Du som är röstberättigad får ett mejl till din KI-adress med en länk till ett elektroniskt valsystem inför de val där du som medarbetare har möjlighet att rösta.

Rådgivande val av vicerektor och vice ordförande till fakultetsnämndens kommittéer

Valet anordnas som ett så kallat direktval inom fakulteten och är rådgivande. Vicerektor och vice ordförande utses därefter av rektor. Det är nomineringsförsamlingens uppgift att ta fram lämpliga kandidater till uppdragen utifrån valberedningens förslag.

När rektor utsett vicerektor för en kommitté utses till vice ordförande den kandidat av motsatt kön som erhållit flest röster. Om särskilda skäl föreligger får rektor frångå denna ordning.

Du som är röstberättigad får ett mejl till din KI-adress med en länk till ett elektroniskt valsystem. Svaren är anonyma.

Mandatperioden för dessa uppdrag är 2023-01-01 t.om. 2025-12-31.

Val av lärarrepresentanter till fakultetsnämnden och dess kommittéer

Valet förrättas elektroniskat av nomineringsförsamlingen på det sätt som nomineringsförsamlingen beslutar. Nomineringsförsamlingen väljer det antal lärarrepresentanter som enligt organisationsplanen ska väljas till fakultetsnämnden och respektive kommitté. Valet föregås av en öppen nomineringsperiod.

Mandatperioden för dessa uppdrag är 2023-01-01 t.om. 2025-12-31.

Val av ledamöter till fakultetsrådet

Valet förrättas elektroniskt inom nomineringsförsamlingen på det sätt som nomineringsförsamlingen beslutar. Nomineringsförsamlingen ska utse tre ledamöter för mandatperioden 2023-01-01 t.o.m. 2025-12-31. Valet föregås av en öppen nomineringsperiod.

Nomineringsförsamling och valberedning

Nomineringsförsamlingen består av 81 ledamöter samt suppleanter som representerar sin respektive institution. Ordförande i nomineringsförsamlingen är Marie Arsenian-Henriksson, Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi och vice ordförande Michael Fored, Institutionen för medicin, Solna (från 1 december 2019). 

Nomineringsförsamlingens mandatperiod löper ut 2023-02-28.   

Valberedningens sammansättning

Nominieringsförsamlingens valberedningen består av ordförande Gunnar P Nilsson (MedS), samt ledamöterna Rune Brautaset (CNS), Maria Eriksson (BioNut), Ulf Eriksson (MBB), Anna Karlsson (LabMed), Catharina Larsson (OnkPat), Camilla Svensson (FyFa). 

Varje val föregås av en nomineringsperiod där alla anställda och studenter har möjlighet att föreslå kandidater för uppdragen. När nomineringsperioden stänger genomförs en sammanställning av alla inkomna nomineringar och ansvarig handläggare kontrollerar tillsammans med HR-avdelningen om de nominerade kandidaterna uppfyller kriterierna för valbarhet som fastställs i Föreskrifter för val till akademiska uppdrag vid KI.

Valen sker på följande sätt

Rådgivande direktval sker till uppdragen som vicerektor och vice ordförande i fakultetsnämndens kommittéer. Rektor fattar beslut.

Beslutande val inom nomineringsförsamlingen sker till uppdragen som ledarmot i fakultetsrådet samt till uppdragen som lärarrepresentant till fakultetsnämnden och dess kommittéer.

Uppdrag som dekan

Det är konsistoriet som beslutar om formerna för rekrytering till uppdrag som dekan. Det är även konsistoriets uppgift att bestämma vilka krav som ska gälla för uppdraget.

Rekrytering till uppdrag som dekan

Särskilda anvisningar finns för hur processen av rekryteringen till uppdrag som dekan ska genomföras. Rektor utser dekan för en period av tre år, vilken ska sammanfalla med mandatperiod för fakultetsnämnden. Enligt organisationsplan för KI är dekan ledamot av fakultetsnämnden. 

Rektor leder rekryteringsprocessen, som inleds med en utlysning av uppdraget. Anställda och studenter vid KI inbjuds därutöver att nominera kandidater till uppdraget. Prefekterna i respektive institutionsgrupp anmodas särskilt att inkomma med förslag till innehavare av uppdraget som dekan.

Efter rektors beredning av inkomna intresseanmälningar, förslag och nomineringar av kandidater bereds ärendet och därefter överlägger rektor med prefekterna i respektive institutionsgrupp om lämplig innehavare av dekanuppdraget.

I dagsläget finns ingen fastställd tidsplan för denna rekryteringsprocess.

SS
Innehållsgranskare:
Viktoria Olausson
2023-07-06