Utbildnings- och forskarutbildningsstöd

Inom Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd samlas centrala stödfunktioner för utbildning på grundnivå, avancerad nivå, forskarnivå och för uppdragsutbildning.

Avdelningen är indelad i sju enheter; Antagning, examen och disputation, Utbildningsadministrativa system, Utbildningskommunikation, vägledning och alumnrelationer, Stöd till program- och utbildningsnämnder, Uppdragsutbildning, Studenthälsan och Utbildningskansliet för läkar- och biomedicinprogrammen.

Ledning och samordning

Profile image

Åsa Nandorf

Avdelningschef
+46852486516
Profile image

Charlotta Cederberg

Enhetschef Stöd till program- och utbildningsnämnder
Profile image

Jan Petersson

Enhetschef Uppdragsutbildning
Profile image

Johanna Gasslander

Enhetschef Utbildningskommunikation, vägledning och alumnrelationer
Profile image

Julia Nemirovski

Verksamhetschef Studenthälsan
Profile image

Victoria Rosander

Enhetschef Antagning, examen och disputation
Profile image

Åsa Misic

Enhetschef Utbildningskansliet för läkar- och biomedicinprogrammen.
+46852486681

Mathias Pettersson

Tf. enhetschef Utbildningsadministrativa System

Utbildningskommunikation, vägledning och alumnrelationer

Enheten har ett övergripande ansvar över rekryteringen till KI:s utbildningar nationellt och internationellt samt marknadsföringen av utbildningarna. Enheten ansvarar även för den allmänna studievägledningen samt för karriärvägledningen för studenter, doktorander, postdocs samt forskare på KI. Enheten ansvarar för och driver KI:s alumnverksamhet.

Johanna Gasslander Enhetschef

Allmän studie- och karriärvägledning

Den allmänna studie- och karriärvägledningen vänder sig mot presumtiva studenter via vägledningssamtal, mejl, telefon, gymnasiebesök, rekryteringsmässor, och ansvarar dessutom för verksamheten med KI-ambassadörer.

Utbildningskommunikation

Information om och marknadsföring av KI:s utbildningar nationellt och internationellt via webb, sociala medier, mässor och med hjälp av digitala studentambassadörer.

Alumni

KI Alumni är ett professionellt och socialt nätverk för alla som vill hålla kontakten med Karolinska Institutet. KI Alumni-kontoret har som målsättning att skapa och upprätthålla en ömsesidig relation med alumner genom nyheter, evenemang och värdefull service.

Medarbetare

Enheten för stöd till program- och utbildningsnämnder

Enheten arbetar med verksamhetsstöd för studenter med funktionsnedsättning, för utbildningsansvariga och lärare i utbildningsrättsliga frågor och arbetsmiljöfrågor samt för verksamhetsstöd för utbytesstudier.

Charlotta Cederberg Enhetschef

Verksamhetsstöd, studenter med funktionsnedsättning
Studenter med funktionsnedsättning kan ansöka om riktat stöd för att underlätta studietiden. Målet är att alla studenter ska ha möjlighet att studera på lika villkor.

Utbytesstudier
Information och stöd till studenter vid utbytesstudier samt mottagande och introduktion för inkommande studenter.

Verksamhetsstöd i utbildningsrättsliga frågor och arbetsmiljöfrågor
Verksamhetsstöd till utbildningsansvariga och lärare i utbildningsrättsliga frågor, arbetsmiljöfrågor samt utredningar i vissa studentärenden.

Verksamhetsstöd i utbildningsadministrativa processer
Verksamhetsstöd i administrativa processer, studievägledningsfrågor och vissa administrativa frågor inom VFU, till exempel avseende inresande studenters tillgång till e-tjänstekort.

Nätverk & administrativa processer
Inom enheten samordnas nätverken för utbildningshandläggare, studievägledare och utbildningsadministratörer. Enheten ansvarar också för vissa KI-övergripande regelverk/utbildningsadministrativa processer.

Tentamensservice
Tentamensservice hanterar all examination i KI:s gemensamma skrivsalar.

Medarbetare

Antagning, examen och disputation

Enheten ansvarar för antagning till utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt behörighet för antagning till utbildning på forskarnivå, handläggarstöd till disputationskommittén, samt utfärdande av examen på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Victoria Rosander Enhetschef

Utbildningsadministrativa system

Enheten ansvarar utbildningsadministrativa stödsystem såsom studiedokumentationssystemet Ladok, utbildningsdatabaserna Selma och KIWAS

Mathias Pettersson Tf. enhetschef

Medarbetare

Uppdragsutbildning

Enheten för uppdragsutbildning har i uppdrag att vara mäklare av uppdragsutbildningar där KI:s institutioner är kunskapsgaranter. Vi stöttar institutioner i deras arbete med uppdragsutbildning och hjälper till med utbildningsadministration och marknadsföring. Uppdragsutbildningen skall syfta till ökad patientnytta, säkrare vård och effektivt utnyttjande av befintliga resurser. Vidare skall uppdragsutbildningen förbättra integrationen mellan vården forskningen och utbildningen.

Läs mer om vårt arbete.

Jan Petersson Enhetschef

Medarbetare

Studenthälsan

Studenthälsans uppdrag är att erbjuda hälsofrämjande, förebyggande och behandlande studenthälsovård vid studierelaterade besvär. Studenthälsan utgör ett komplement till ordinarie hälso- och sjukvård och erbjuder insatser på individ- grupp och organisationsnivå till studenter och doktorander vid Karolinska Institutet.

Läs mer om vår verksamhet.

Julia Nemirovski Verksamhetschef/ psykolog

Medarbetare

Utbildningskansliet för läkar- och biomedicinprogrammen

Kansliet utgör ett stöd till läkarprogrammet och biomedicinprogrammet, både till programmens ledningar i frågor som rör programmen samt till studenterna i frågor om deras studier. Kansliet samordnar och bereder även ärenden till programnämnderna och delar av deras underorganisation samt ansvarar för drift av till exempel läkarprogrammets prov- och intervjubaserade urval.

Åsa Misic, enhetschef

Medarbetare

ÅN
Innehållsgranskare:
2024-03-11