Uppehållstillstånd för doktorander

Grundregeln: Antagna doktorander som är medborgare i icke-EU länder ansöker om uppehållstillstånd för doktorandstudier. Tillståndet ska vara klart innan doktoranden reser till Sverige.

Uppehållstillstånd för doktorandstudier

Uppehållstillstånd för doktorandstudier kan beviljas för 3-48 månader i taget. Studieintyg och antagningsbeslut ska bifogas, se Migrationsverkets checklista Checklistor och exempel för studieintyg gällande studier på forskarnivå (doktorandstudier) för första tillstånd resp. förlängningsansökan. Observera att tillståndet kan inte beviljas för längre tid än passets giltighet. Tillståndet ska vara klart innan doktoranden reser till Sverige. 

Om doktoranden redan är i Sverige och har uppehållstillstånd för forskare eller arbetstillstånd, kan personen ansöka om uppehållstillstånd för doktorandstudier från Sverige. Om doktoranden har uppe­hålls­till­stånd för att söka arbete eller är medföljande, behöver personen lämna Sverige för att kunna få uppehållstillstånd på andra grunder, se Kan man ansöka om uppehållstillstånd utan att lämna Sverige?
 

EU-medborgare har rätt att arbeta, studera eller bo i Sverige utan uppehållstillstånd. Medborgare i Schweiz ansöker om uppehållstillstånd om vistelsen är längre än tre månader, men får börja arbeta eller studera direkt efter att har kommit till Sverige. 

Vistelse upp till tre månader

Doktorander som enligt studieplan ska vistas kortare tid än tre månader i Sverige behöver ansöka om visum från hemlandet om de kommer från länder vars medborgare behöver visum till Sverige. Ett visum är tidsbegränsat och gäller under högst 90 dagar per halvår. Den som varit 90 dagar inom Schengenområdet måste vara utanför Schengen i 90 dagar för att kunna få ett nytt Schengenvisum. Ansökan om uppehållstillstånd för studier kan inte göras från Sverige.
Medborgare i vissa länder (t.ex. USA, Japan) behöver inte visum till Sverige.

Sandwich-doktorander

Om doktoranden kommer att vistas både i Sverige och i ett annat land under sina studier (enligt den så kallade sandwich-modellen) kan man få uppehållstillstånd för upp till fyra år i taget. Doktoranden måste då vistas minst hälften av tiden i Sverige under den sökta tillståndstiden.

En sammanhängande utlandsvistelse på upp till en fjärdedel av tillståndstiden kan godtas:

  • För ett uppehållstillstånd som gäller fyra år kan en sammanhängande utlandsvistelse på upp till ett år godtas.
  • För ett uppehållstillstånd som gäller två år kan en sammanhängande utlandsvistelse på upp till sex månader godtas.
  • För ett uppehållstillstånd som gäller ett år kan en sammanhängande utlandsvistelse på upp till tre månader godtas.

Doktoranden måste visa att det finns ett tydligt upplägg för studierna och lämna in ett intyg, utfärdat av sin handledare i Sverige, som visar hur doktoranden kommer att fördela sin tid mellan Sverige och andra länder under den sökta tillståndstiden. Om studier påbörjas eller avslutas i ett annat land än Sverige, kommer man inte att få något uppehållstillstånd för dessa perioder.

Observera att ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för studier kan återkallas, om förutsättningarna för att medge uppehållstillståndet inte längre är uppfyllda t ex om doktorandstudier inte kräver närvaro i Sverige i den utsträckning som krävs för att få ett uppehållstillstånd. 

Ansökan om förlängning

Doktorander kan ansöka om förlängning av uppehållstillstånd tidigast sex månader innan nuvarande tillstånd går ut. Man har rätt att stanna i Sverige i avvaktan på beslut.

Uppe­hålls­till­stånd för att söka arbete efter studier

Person som har uppehållstillstånd för studier vid en högskoleutbildning i Sverige och har slutfört sina studier här kan få uppehållstillstånd för att söka arbete eller undersöka möjligheterna att starta eget företag här. Tillståndet gäller i 12 månader.

Permanent uppehållstillstånd för doktorander

Doktorander som har haft uppehållstillstånd för studier på forskarnivå i sammanlagt 48 månader under de senaste 7 åren och har bott i Sverige kan ansöka om permanent uppehållstillstånd. Man kan ansöka tidigast 14 dagar innan nuvarande tillstånd går ut.  
Tid med uppehållstillstånd för doktorandstudier, forskning och arbetstillstånd kan räknas in under förutsättningen att man har uppfyllt kraven för respektive tillstånd under tillståndstiden. Tid med uppehållstillstånd för studier på grund- och avancerad nivå räknas inte.

Sedan 20 juli 2021 gäller nya, särskilda krav för att få permanent uppehållstillstånd i Sverige. Det krävs bl a att man kan försörja sig själv t ex med en fast anställning, eller en visstidsanställning om minst 18 månader från den dag som ansökan prövas. Se Särskilda krav för perma­nent uppe­hålls­till­stånd. 
Regeringen återkommer senare med förslag om kunskapskrav i svenska och samhällskunskap för permanent uppehållstillstånd. 

Uppehållstillstånd för studier i ett annat EU-land

Om doktoranden studerar vid ett unionsprogram eller ett multilateralt program i ett annat EU-land (t. ex Erasmus eller Marie Skłodowska-Curie Actions), ska man i de flesta fallen underrätta Migrationsverket om sin planerade vistelse i Sverige, se Under­rät­telse om plane­rade mobi­li­tets­stu­dier

Gästdoktorander

Utbytesdoktorander/gästdoktorander ska ansöka om uppehållstillstånd för besök (beslutsklass O). Dessa sökande kan inte beviljas uppehållstillstånd för studier eftersom de inte är antagna till studier i Sverige. Uppehållstillstånd för besök gäller som längst upp till ett år (kan inte förlängas) och universitetet i Sverige får inte ge någon ersättning för arbete dvs lön. 

Nya lagar

Student- och forskardirektivet implementerades i Sverige 1 januari 2020 och gäller för studerande och forskare.

Sedan 20 juli 2021 gäller nya, särskilda krav för att få permanent uppehållstillstånd i Sverige. Dessa nya krav är gemensamma för alla, oavsett vilken typ av uppehållstillstånd man har idag.

Nya regler om arbetstillstånd trädde i kraft den 1 juni 2022.

Det finns förslag på ny migrationslagstiftning för att få svenskt medborgarskap, se Krav på kunskaper i svenska

 

Kontakt

Migrationsverket i Örebro (uppehållstillstånd för studier): GB-ORB-STUD@migrationsverket.se
Migrationsverket i Norrköping (uppehållstillstånd för gästforskare): norrkoping-tillstandsenhet2-teaminternationella@migrationsverket.se 

Information om Migrationsverkets handläggningstider

Vid problem kontakta Ulla Tunkara på Internationella Kansliet vid KI.

UT
Innehållsgranskare:
Ulla Tunkara
2022-09-28