Riktlinjer – organisation för delaktighet och inflytande i verksamheten

Dessa riktlinjer riktar sig till den som har ansvaret för att medarbetare och studenter vid en institution eller institutionsgrupp upplever delaktighet och inflytande i verksamhetens utveckling. Riktlinjerna utgör ett komplement till samverkansavtalet och ersätter beslut om Institutionsrådets funktion och sammansättning mm (dnr 4384/2000PA).

 • Diarienummer: 1-225/2019
 • Dnr föreg. version: 4-384/2000
 • Beslutsdatum:
 • Giltighetstid: Tillsvidare
 • Beslut: Rektor
 • Dokumenttyp: Riktlinjer
 • Handläggs av avdelning/enhet: HR-avdelningen
 • Beredning med: Prefektmöte
  AC-nätverk
  HR vid institutionerna
 • Revidering med avseende på: Nytt samverkansavtal

Sammanfattning av riktlinjerna

Prefekt eller annan verksamhetsansvarig beslutar om hur delaktighet och inflytande bland medarbetarna ska organiseras på ett ändamålsenligt sätt. Grunden för en sådan organisation är lokalt kollektivavtal om Hållbar samverkan och delaktighet för framtiden, dnr 2-7143/2018 (samverkansavtalet). I tidigare beslut om Institutionsrådets funktion och sammansättning mm anges att det vid en institution skall finnas ett institutionsråd som skall behandla frågor av principiell vikt eller institutionsövergripande karaktär. Genom dessa riktlinjer ges prefekt eller motsvarande istället utrymme att själv organisera en ändamålsenlig samverkan utifrån lokala förutsättningar och behov. Avsikten är att genom lokal frihet ytterligare stärka incitamenten för delaktighet, inflytande och öppenhet på arbetsplatsen.

Riktlinjerna i sin helhet