Riktlinjer om representation, gåvor och vissa personalvårdsförmåner

KI ska som statlig myndighet förvalta statliga medel på ett ansvarsfullt sätt. Detta gäller särskilt representation, gåvor och personalvårdsförmåner.

  • Diarienummer: 1-766/2019
  • Dnr föreg. version: 1-806/2016
  • Beslutsdatum:
  • Giltighetstid: Gäller fr.o.m 2020-04-01
  • Beslut: Universitetsdirektören
  • Dokumenttyp: Riktlinjer
  • Handläggs av avdelning/enhet: HR-avdelningen
  • Beredning med: Gemensamt verksamhetsstöd
  • Revidering med avseende på: Förtydligande och språkliga förändringar, ändrade beloppsgränser och ändrade riktlinjer för extern och intern representation.

Sammanfattning av riktlinjerna

Dessa riktlinjer riktar sig till anställda som använder Karolinska Institutets (KI) medel för representation, gåvor och vissa personalvårdsförmåner. Riktlinjerna omfattar inte studenter, anknutna eller andra personer som inte är anställda vid KI. Representation som riktar sig mot studenterna är inte tillåten vid KI.

Riktlinjerna gäller all verksamhet oberoende av finansiering och plats för representationen, både inom Sverige och vid tjänsteresor utomlands. Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra skillnaden mellan extern och intern representation samt när representation är lämpligt och representationens omfattning. Vad som sägs i dessa riktlinjer ska tillämpas oavsett hur en aktivitet som omfattas av riktlinjerna betecknas eller bokförs. KI ska som statlig myndighet förvalta statliga medel på ett ansvarsfullt sätt. Detta gäller särskilt representation, gåvor och personalvårdsförmåner.

All representation vid KI ska grundas på ett direkt samband med KI:s verksamhet avseende såväl platsen och tidpunkten för representationen som de deltagande personerna. Vad avser tidssambandet ska representationen genomföras i direkt anslutning till den aktivitet som är aktuell. De personer som deltar i representationen ska ha direkt anknytning till aktiviteten.