Samarbeta med företag

Ett ofta nödvändigt sätt att få ta del av extern kompetens, kanaler eller resurser är att samarbeta med företag eller andra externa samarbetspartners. Vid sådana samarbeten är det viktigt att reglera roller och ansvar i ett avtal. Ett avtal är en framförhandlad och oftast laglig överenskommelse mellan två eller flera parter.

Allmänna råd kring innehåll i avtal

Ett typiskt avtal definierar ge-och-ta av en förhandlingslösning och anger den lägsta acceptabla standarden på prestationen. En målsättning med ett avtal är att föregripa eventuella problem och konflikter som parterna kan råka ut för efter att man har ingått avtalet. Utormningen av ett samarbetsavtal måste alltid anpassas efter den rådande situationen. Avtalet ska dock innehålla riktlinjer för reglering av rättigheterna och användningen (nuläget) och eventuell vidareutveckling av resultaten (”framtiden”).

Samarbetsavtal (broschyr i pdf)

Förslag på rubriker som både reglerar rättigheterna och användningen (nuläget) och eventuell vidareutveckling av produkten (”framtiden”)

Benämning på avtal

Ange en tydlig, beskrivande rubrik över vad samarbetet handlar om.

Parter

Här anges klart och tydligt vilka parterna är och vilken ställning de har i avtalet, d.v.s. part och motpart. Ange Namn, adress och eventuellt organisationsnummer.

Rättigheter och skyldigheter

Här fastställs vilka nyttjanderätter som parterna avtalar om varför det kan vara bra att reglera vem/vilka som får använda resultaten av samarbetet och på vilket sätt. Exempelvis att du får använda produkten i din forskning och att motparten har rätt att kommersialisera den. Här kan även inkluderas om avtalet ska gälla vidareutveckling av resultaten/produkten eller inte.

  • beskrivningen av vad avtalet gäller
  • villkor
  • eventuellt ersättning för motparten att nyttja produkten
  • eventuellt ersättning för utfört arbete
  • sekretess
  • exklusivitet
  • eventuelltresultat

Förutsättningar för användningen och försäljning av produkten

Här anges eventuella regler och/eller riktlinjer som finns kring användningen samt försäljningen av produkten, till exempel friskrivningsklausuler.

Uppsägning

På vilka villkor kan avtalet sägas upp, eventuellt uppsägningstid.

Tvister

Hur eventuellt tvister löses, till exempel genom skiljedomsförfarande.

Underskrift

Datering,underskrift, sidsignering, var sitt exemplar

Skriv avtalet i punktform istället för löpande text eftersom det då är lättare att få en överblick av innehållet.

Om det finns bilagor ska det finnas tydliga hänvisningar inne i avtalet.

Upprätta lika många original av avtalet som det finns parter. Alla parter ska skriva under samtliga original.

I avtalet kan man även skriva in till exempel ”detta avtal har upprättats i x exemplar varav parterna tagit varsitt. ”

KO
Innehållsgranskare:
Kia Olsson
2023-12-21