Föreskrifter om andra anställningar än läraranställningar

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om anställning av personer inom
forskning, forskningsstöd och forskningsinfrastruktur.
Syftet med föreskrifterna är att tillsammans med anställningsordningen och
tillhörande anvisningar reglera karriärvägar för anställda efter
doktorsexamen och som är verksamma inom utbildning, forskning,
forskningsstöd och forskningsinfrastruktur. Tydliga och förutsägbara
karriärvägar är viktigt för såväl Karolinska Institutet som arbetsgivare ifråga
om kompetensförsör

  • Diarienummer: 1-1109/2022
  • Beslutsdatum:
  • Giltighetstid: Gäller fr.o.m. 2023-04-01
  • Beslut: Rektor
  • Dokumenttyp: Föreskrifter
  • Handläggs av avdelning/enhet: HR-avdelningen
  • Beredning med: Juridiska avdelningen, institutioner, fackliga företrädare, fakultetsnämnd
  • Revidering med avseende på: Nya befattningar

Sammanfattning av föreskrifterna

Med stöd av 3 kap. 6 § högskolelagen (1992:1434) föreskrivs följande. Dessa föreskrifter reglerar andra anställningar än läraranställningar och vars arbetsuppgifter i huvudsak är inom forskning, forskningsstöd och forskningsinfrastruktur. Anställning som lärare regleras i anställningsordningen vilken styrelsen vid varje högskola ska fastställa enligt 2 kap. 2 § högskoleförordningen (1993:100). Utöver vissa generella bestämmelser avseende anställning inom staten regleras även behörighetskrav och arbetsuppgifter för de befattningar som innefattas i aktuella föreskrifter.

Föreskrifterna i sin helhet