Skyddsombud och ombud för lika villkor vid GPH

Institutionen för global folkhälsa ska vara en inkluderande och utvecklande arbetsplats präglad av mångfald och delaktighet. Vid institutionen arbetar vi aktivt och systematiskt för att främja lika villkor och att motverka diskriminering och trakasserier.

Arbetet med att främja rättigheter och möjligheter inkluderar att arbeta med normer, attityder och beteenden på alla nivåer i organisationen.

Ombud för lika villkor

Vid institutionen finns ett ombud för lika villkor som har utsetts av prefekten. Ombudet arbetar med att driva och samordna arbetet med lika villkor.

Ombudet driver inte enskilda fall, men om du har allmänna frågor om lika villkor, kan ombudet kontaktas. När platsen är vakant är du välkommen att kontakta HR, hr.gph@ki.se.

Vakant

Om du behöver någon att tala med om en specifik händelse, vänd dig i första hand till din närmaste chef, HR eller ditt skyddsombud

HR

hr.gph@ki.se

Besöksadress: GPH och LIME gemensamma administration, plan 3, Widerströmska huset (Hiss 1, Vänster)
Tomtebodavägen 18A, Campus Solna

Postfack finns på plan 3 i Widerströmska huset.

Skyddsombud

Skyddsombudet representerar dig som anställd i arbetsmiljöfrågor. Ombudet ska bland annat arbeta för en god arbetsmiljö inom sitt skyddsområde och påtala brister i arbetsmiljön till arbetsgivaren.

Här hittar du uppgifter och rättigheter för skyddsombud på KI.

Skyddsombud för medarbetare, Widerströmska huset

Profile image

Mariano Salazar

Senior Forskare

Ombud för KI medarbetare på Solnavägen 1E, Torsplan

Stöd för doktorander och studenter

Medicinska Föreningens studentombud och doktorandombud är oberoende instanser som du som student eller doktorand kan vända dig till med frågor angående KI:s regelverk, eller som stöd i konflikter eller andra uppkomna situationer under din studietid.

Doktorandrepresentanterna är utsedda för att bevaka dina intressen som doktorand på GPHi institutionsrådet och arbetsmiljögruppen. Här hittar du kontaktuppgifter till nuvarande doktorandrepresentanter vid institutionen för global folkhälsa

Lagar och förordningar

I enlighet med diskrimineringslagen (SFS 2008:567) ska institutionen bedriva ett aktivt och målinriktat arbete för lika villkor oavsett: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Dessutom finns en skyldighet att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier. Rutiner på KI vid diskriminering och trakasserier.

Lagen gäller institutionen både som arbetsplats och utbildningssamordnare. Den inkluderar all personal samt alla studenter på grund- och avancerad nivå och inom forskarutbildningen.

Lika villkor finns även reglerat i Högskoleförordningen kap 4, Högskolelagen 1 kap 5§ och i Föräldraledighetslagen 16 §. Därtill kommer Arbetsmiljölagens föreskrift om Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4).

Om KI:s arbete med lika villkor

Nätverket för lika villkor och möjligheter i Widerströmska huset

Nätverket består av ombuden för lika villkor i Widerströmska huset. Utöver ombudet vid institutionen för global folkhälsa, ingår ombuden vid:

Syftet med nätverket är att utbyta idéer, erfarenheter för att tillsammans planera och genomföra aktiviteter, arrangera föreläsningar och seminarier. Nätverket träffas två gånger per termin.

AW
Innehållsgranskare:
Maja Rudolphson
2024-05-02