Resursfördelning 2018

Resursfördelning till styrelser, institutioner och universitetsgemensamma funktioner för 2018.

Konsistoriet beslutade den 16 oktober 2017 om planeringsförutsättningar och budgetramar för KI:s verksamhet för 2018-2020. Beslutet innefattar anslagsramar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå och forskning samt budgetramar för de universitetsgemensamma funktionerna. Konsistoriet beslutade även om internhyresnivån för 2018.

Resursfördelning till styrelser, institutioner och universitetsgemensamma funktioner för 2018.

Konsistoriet beslutade den 16 oktober 2017 om planeringsförutsättningar och budgetramar för KI:s verksamhet för 2018-2020. Beslutet innefattar anslagsramar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå och forskning samt budgetramar för de universitetsgemensamma funktionerna. Konsistoriet beslutade även om internhyresnivån för 2018.

Rektor har i uppdrag att fatta de kompletterande beslut som kan bli nödvändiga med anledning av vad som framkommer av regleringsbrevet och eventuella andra beslut av statsmakterna.

Rektor beslutade den 24 oktober 2017, utifrån konsistoriets beslut, om fördelningen av statsanslagen till respektive verksamhetsstyrelse. Rektor delegerar till respektive styrelse att besluta om budget och fördelning av statsanslagen till institutioner och enheter. I rektorsbeslutet fastställdes budgetramarna för de universitets- och fakultetsgemensamma kostnaderna samt beloppsnivån för IT-avgiften.

Verksamhetsstyrelserna beslutade i oktober–november 2017 om sina respektive budgetar och om fördelningen av statsanslagen till institutioner och enheter, efter beredning på rektors beslutsmöte.

Följande noteras avseende 2018:

Generellt

 • Den av staten fastställda pris- och löneomräkningen har av KI beräknats till 1,84 procent.
 • Alla tilldelade medel inkluderar universitets- respektive fakultetsgemensamma ersättningar samt i förekommande fall hyreskompensation.
 • Modellen för INDI-uttaget för de universitets- och fakultetsgemensamma kostnaderna (central INDI) förändras 2018. Tidigare år har institutionerna betalat ett fast belopp varje månad för de fastställda centrala INDI-ramarna. Beloppet har relaterats till personal- och driftkostnader i kärnverksamheten baserat på historiska siffror. Från och med år 2018 kommer varje institution att få två fasta procentsatser, en för de universitetsgemensamma- och en för de fakultetsgemensamma kostnaderna, att debitera utbildnings- respektive forskningsprojekten i kärnverksamheten. Utbildnings- respektive forskningsverksamheten får liksom tidigare olika procentsatser
 • IT-avgiften uppgår till 9 900 SEK per användare och år.
 • Konsistoriet fastställde den 16 oktober 2017 internhyrespriserna för lokaler 2018. Priset för kontors- och utbildningslokaler är satt till 3 700 kr/kvm, laboratorier till 4 800 kr/kvm och enkla källarlokaler till 1 850 kr/kvm. För djurhus och vissa core-faciliteter blir internhyran 5 330 kr/kvm.

Styrelsen för utbildning (US)

 • US budgeterar för 2018 med ett underskott på ca 4 mnkr (inklusive stödverksamhet), varav 2,1 mnkr härrör från den studieavgiftsbelagda verksamheten. Ett eventuellt slutligt underskott kommer att finansieras av styrelsens ackumulerade kapitalförändring.
 • Ett skäl till det budgeterade underskottet är att styrelsen planerar vissa strategiska satsningar. Det handlar till exempel om implementering av en IPE-strategi (interprofessionell utbildning), automatisering av kursvärderingsprocessen och utveckling av en gemensam alumniundersökning.
 • I snitt har håp-ersättningarna räknats upp med mer än pris- och löneomräkning.
 • Enligt budgetpropositionen kommer KI:s takbelopp att höjas med ca 25 mnkr 2018, varav knappt 10 mnkr kan användas för så kallade fria platser. Vissa utbyggnader görs redan 2018 men att starta nya program tar längre tid. Enligt tidigare beslut startar dock ett nytt magisterprogram i nutritionsvetenskap hösten 2018.

Styrelsen för forskarutbildning (FUS)

 • FUS budgeterar för 2018 med ett underskott på drygt 4 mnkr (inklusive stödverksamhet). Underskottet beror bl.a. på att styrelsens budget avseende kommande avskrivningskostnader för forskningsinfrastruktur ökar. Ett eventuellt slutligt underskott kommer att finansieras av styrelsens ackumulerade kapitalförändring.
 • Efter ett uppehåll under 2017 kommer FUS att göra en ny utlysning av KID-medel under 2018.

Styrelsen för forskning (FS)

 • FS budgeterar för 2018 med ett underskott på knappt 7 mnkr (inklusive stödverksamhet). Även i FS fall beror det budgeterade underskottet bl.a. på satsningarna i forskningsinfrastruktur. Ett eventuellt slutligt underskott kommer att finansieras av styrelsens ackumulerade kapitalförändring.
 • Styrelsens ram för hyreskompensation höjs med 25 procent, jämfört med 2017. Detta förklaras i allt väsentligt av att inflyttning till KM-B inleds.
 • Styrelsen har en ambition att på sikt öka antalet utlysta karriärtjänster. Avsättningarna till strategiska rekryteringar av professorer och gästprofessorer minskar successivt i syfte att möjliggöra denna ambition.
 • Av anslagen till de strategiska forskningsområdena (SFO) fördelar styrelsen – liksom 2016–2017 – 80 procent till respektive SFO. Resterande 20 procent bidrar till finansiering av nya forskningsinfrastrukturer samt till samfinansiering av nationella infrastrukturer och core-faciliteter.
 • Styrelsens kostnader avseende samfinansiering av nationella infrastrukturer beräknas öka kraftigt jämfört med 2017. Detta är bl.a. en positiv konsekvens av att många verksamheter med KI-koppling har beviljats medel av Vetenskapsrådet.

Frågor

Frågor kring resursfördelningen besvaras enligt följande:

Konsistoriets och rektors beslut:

Emir Jukovic, emir.jukovic@ki.se, tel 524 866 87

Styrelsen för utbildning:

Katharina Soffronow: katharina.soffronow@ki.se, tel 524 863 71

Styrelsen för forskarutbildning:

i första hand: Henrik Lundström: henrik.lundstrom@ki.se, tel 524 864 87
i andra hand: Katharina Soffronow: katharina.soffronow@ki.se, tel 524 863 71

Styrelsen för forskning:

Henrik Lundström: henrik.lundstrom@ki.se, tel 524 864 87

OS
Innehållsgranskare:
Bettina Wemanis
2023-02-01