Resursfördelning 2019

Konsistoriet beslutade den 15 oktober 2018 om planeringsförutsättningar och budgetramar för KI:s verksamhet för 2019-2021. Beslutet innefattar anslagsramar för utbildning och forskning samt budgetramar för de universitetsgemensamma funktionerna.

Nytt för 2019 är att universitetsgemensamma funktioner innefattar även stödkostnader för den nya ledningsorganisationen som träder i kraft 1 januari 2019. Konsistoriet beslutade även om internhyresnivån och IT-avgift för 2019.

Rektor har i uppdrag att fatta de kompletterande beslut som kan bli nödvändiga med anledning av vad som framkommer av regleringsbrevet och eventuella andra beslut av statsmakterna.

Rektor beslutade den 19 oktober 2018, utifrån konsistoriets beslut, om fördelningen av statsanslagen till den nya fakultetsnämnden. Då den nya fakultetsnämnden ännu inte är på plats ger rektor respektive verksamhetsstyrelse i uppdrag att besluta om budget och fördelning av statsanslagen till institutioner och enheter.

Följande noteras avseende 2019:

Generellt

 • Den av regeringen föreslagna pris- och löneomräkningen (PLO) har av KI beräknats till 1,22 procent. PLO är densamma för både utbildnings- och forskningsanslaget.
 • Universitetsgemensamma funktioner innefattar samtliga stödkostnader för den nya ledningsorganisationen som träder i kraft 1 januari 2019. Därmed blir det endast en central nivå för INDI-uttaget. Varje institution får en fast procentsats, att debitera utbildnings- respektive forskningsprojekten i kärnverksamheten.
 • Utbildningens procentsats fastställdes till 36,3 och forskningsverksamhetens procentsats fastställdes till 14,6.
 • Alla tilldelade medel inkluderar ersättning för universitetsgemensamma funktioner samt i förekommande fall hyreskompensation.
 • IT-avgiften beslutades till 9 900 kr per användare och år.
 • KI:s internhyra för 2019 fastställdes till:
  - lokaler med faktor 0,5, 1 850 kr/kvm,
  - lokaler med faktor 1,0, 3 700 kr/kvm,
  - lokaler med faktor 1,3, 4 800 kr/kvm,
  - djurhus i Scheele, 5 330 kr/kvm.
  - nya djurhus betalar faktisk hyra.

  Gemensamhetsytor (svällytor) för samtliga lokaler är satta till faktor 1,0 och kostar 3 700 kr/kvm.

Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

 • Budgeterar för 2019 med ett underskott på knappt 6 mnkr, varav 0,6 mnkr härrör från den studieavgiftsbelagda verksamheten. Det budgeterade underskottet beror på att vissa strategiska satsningar inom utbildningsområdet kommer att finansieras med myndighetskapital. Ett eventuellt slutligt underskott kommer att finansieras med ackumulerad kapitalförändring.
 • I snitt har håp-ersättningarna räknats upp med pris- och löneomräkning, dvs. 1,22 procent.
 • Regeringen kommer troligen inom kort att besluta om att en sexårig läkarutbildning ska införas. Utvecklingsarbetet kommer att bli omfattande och 2 mnkr har därför budgeterats för detta arbete.
 • Enligt prognos kommer KI att underproducera. Fyra mnkr har därför reserverats under styrelsen.

Kommittén för utbildning på forskarnivå

 • Forskarutbildningskommitténs budget för 2019 uppvisar ett nollresultat – intäkter och kostnader är i balans. Omslutningen sjunker med anledning av att vissa verksamheter och budgetposter, fr.o.m. 2019, kommer att hanteras av den nya fakultetsnämnden.
 • Finansieringen vad gäller stöd till Forskarskolan i vårdvetenskap fasas successivt ut. Det förs diskussioner kring nya former för att bidra till forskarutbildning inom angelägna vetenskapsområden, t.ex. vårdvetenskap och bioinformatik.
 • Ett nytt finansieringsprogram som har initierats tillsammans med Stockholms läns sjukvårdsområde inleds – Dok-Prim. Programmet ska stödja angelägna doktorandprojekt inom primärvården i syfte att möta det ökande behovet av disputerade lärare i ett förändrat vårdlandskap.

Kommittén för forskning

 • Forskningskommittén budgeterar för 2019 ett underskott på drygt 25 mnkr. Avsättningarna för driftmedel till finansiering av core-faciliteter ökar med ca 25 procent jämfört med tidigare år. Kostnaderna för delfinansiering av tjänster inom ramen för karriärtrappan ökar i takt med att programmet byggs ut. Ett eventuellt slutligt underskott finansieras av styrelsens ackumulerade kapitalförändring.
 • Beräkningarna av de bibliometriska parametrarna inom ramen för aktivitetsfördelningen förändras delvis genom att fyra nivåer införs vad gäller institutionens placering i författarlistan. Syftet med denna förändring är bl.a. att minska effekten av multiförfattade publikationer där KI-författare är ”mittennamn”. Dessutom har gästprofessorer exkluderats från beräkningarna. I 2019 års resursfördelning reduceras effekten till 1/3.
 • Hyreskompensation har hittills, i stor utsträckning, fördelats baserad på institutionernas forskningsaktivitet. Intentionen är att en viss del av hyresmedlen, fr.o.m. 2019, ska utbetalas i relation till institutionernas verkliga hyreskostnader. I väntan på att vissa förutsättningar inför 2019 klarnar, kommer de aktuella medlen (ca 110–115 mnkr) att hållas kvar och därmed inte ingå i den ordinarie resursfördelningen 2019. Ambitionen är att beslut om fördelning ska kunna fattas så snart som möjligt under 2019.

Frågor

Frågor kring resursfördelningen besvaras enligt följande:

Konsistoriets och rektors beslut, Kommittén för utbildning:

Bengt Karlsson: bengt.karlsson@ki.se, tel. 517 703 13

Kommittén för forskarutbildning och kommittén för forskning:

Eva Gunnarsson: eva.gunnarsson@ki.se, tel. 524 865 43

OS
Innehållsgranskare:
Bettina Wemanis
2023-02-01