Skip to main content

Projekt för digitalisering av skrivsalar

Styrelsen för utbildning har beslutat att möjliggöra för digital examination i större skala än vad som är möjligt idag, genom att förse skrivsalarna i BZ och Neo med datorer och annan it-utrustning.

Ett projekt för detta har startat och drivs av universitetsbiblioteket. Målet är att det ska finnas fungerande datorer på plats i salarna under februari 2019, och att en organisation för förvaltning av salarna då är etablerad. Parallellt med det arbetet löper två andra projektet i samma område. Dels projektet om digital tentamen, dels projektet rättssäkerhet vid examination. En samordning sker löpande med dessa två projekt.

Här rapporterar vi kortfattat om projektets utveckling.

Bakgrund

Flera utbildningsprogram på KI har uttryckt behov av att effektivisera och utveckla examinationsprocessen genom digital examination. På några håll har program köpts in och egna lösningar utvecklats, vilket har medfört såväl tekniska problem som kostsamma lösningar. Styrelsen för utbildning har därför tecknat avtal med Inspera AB som tillåter alla KI:s utbildningar att använda och utvärdera den digitala examinationsplattformen ”Inspera Assessment”. Avtalet löper mellan den 1 januari 2018 och den sista december 2019.

För att kunna erbjuda programmen att arrangera digitala examinationer på ett rätts- och kvalitetssäkert sätt, krävs adekvat utrustade skrivsalar och en ändamålsenlig organisation för drift och förvaltning av dessa salar.

Mål

Den långsiktiga effekten av projektet är att möjliggöra utvecklingen av examination som lärandeaktivitet samt att rätts- och kvalitetssäkra examinationer på ett bättre sätt än vad som kan ske vid traditionella examinationer.

Projektet med att digitalisera skrivsalarna har två resultatmål:

  • Förse de två skrivsalarna med datorer och annan it-utrustning som ska fungera för digital examination (via programmet Inspera) vid starten för vårterminen 2019.
  • Initiera en förvaltningsorganisation för de digitaliserade skrivsalarna som har påbörjat arbetet med sitt uppdrag när projektet avslutas i februari.

Projektorganisation

Styrelsen för utbildning har givit KIB i uppdrag att leda projektet med att digitalisera skrivsalarna.
Projektledare: Joakim Jedholt (KIB), Bodil Moberg (KIB)
Projektdeltagare: Peter Jörlebo (KIB)
Carina Georg (NVS), Charlotte Leandersson (NVS)
Marie Asplind (FA)
Representant från ITA
Representant från kårerna

Styrgruppen för projektet utgörs av beredningsgruppen för utbildning och lärande (BUL). I styrgruppen ingår även Johanna Zilliacus, Lena Nilsson-Wikmar (UoL) och/eller Maria Watter (UoL).

Tidsplan

Vi är i slutfasen av projektet. De digitala tentorna genomförs i salarna sedan början av mars och parallellt med dem genomförs traditionella tentor på papper. Tanken är att det ska gå att ha båda sorternas tentor i salarna utan att behöva möblera om eller installera datorerna på nytt. Det betyder att datorerna kommer att stå på borden även när de inte ska användas.

Avskärmningsskärmarna i grå filt kan däremot lyftas ner. Om ett litet tag kommer det att finnas krokar på borden att hänga upp dem på, tills vidare kan de stå på golvet. Likaså kan möss och tangentbord lyftas undan till ett fack under borden. Det är den som bokat tentan som själv ser till att detta sker, antingen genom att studenterna själva får lyfta undan eller ta fram sakerna vid sina platser eller genom att ålägga tentavakterna att göra det. Det ingår inte i it-supporten.

Mars
Uppsättning av insynsskärmar (v. 9 och 10).
Första digitala tentan i skrivsalarna 4 mars.

Februari
Testning och konfigurering av datorerna första veckan i februari.
Montering av raster på samtliga datorer andra veckan i februari.
Montering av fack för tangentbord och möss längs bordskanten tredje veckan i februari.

Januari 2019

I BZ installeras datorerna den 22 – 25 januari och konfigureras därefter den 30 januari – 1 februari.
I Neo installeras datorerna den 30 januari – 1 februari och konfigureras därefter den 4 – 7 februari.

December
Tillgång till el och internet är installerat vid varje bord.
Datorerna försenade på grund av produktionsproblem i fabriken som framställer processorer (Intel). Både vi och vår leverantör letar och utvärderar alternativ.

November
Uppstart av arbetet med att etablera förvaltningsorganisation.

Oktober
Datorer och annan utrustning beställs till salarna.

September
Projektstart.

Augusti
Styrelsen för utbildning fattar beslut om projektet och projektorganisationen.

Våren och sommaren 2018
Studiebesök på Oslos universitet och Stockholmsuniversitet.
Analyser och diskussioner inom projektet, tekniska vägval m.m.

Kontakt

För frågor om projektet, kontakta projektledarna Joakim Jedholt eller Bodil Moberg.