Skip to main content

Peroxidbildande kemikalier

För att undvika risken för explosion så skall man ha en rutin för hantering, förvaring och kontroll av peroxidbildande kemikalier (kemikaler med faroangivelse EUH019 eller riskfras R19, tex etrar).

Karolinska Institutet har tillsammans med Karolinska sjukhuset tagit fram en sådan rutin (se "Anvisning peroxidbildare" under Dokument).

Peroxidbildning

Vissa kemikalier (tex dietyleter, tetrahydrofuran, dioxan) kan med tiden bilda peroxider och de är i de flesta fall brand- och explosionsfarliga. Är halten peroxid tillräckligt hög så kan slag, stötar och uppvärmning medföra explosion - och ju högre halt av peroxider, ju större risk för explosion. Parametrar som avgör hur mycket peroxider som bildas är:

 • Huruvida flaskan är öppnad, syre påskyndar processen
 • Hur gammal kemikalien är och hur länge den varit öppnad
 • Om den utsatts för solljus och värme, vilket påskyndar peroxidbildning
 • Om produkten destilleras, ev stabilisator ”renas” då bort

Förebyggande åtgärder

 • Förvara kemikalien mörkt och svalt
 • Köp mindre mängder (1 L) åt gången
 • Märk alltid produkten med ankomstdatum samt med datum när förslutningen brutits
 • Öppnade produkter skall ej förvaras mer än ett år
 • Gör regelbundna egenkontroller med teststicka eller KI-test (se nedan)

Peroxidtest

Stickor för peroxidtest är att rekommendera, tex Sigma-Aldrich Quantofix (för mer information se "Anvisning peroxidbildare"). I brist på stickor så kan man enkelt avgöra om kemikalien innehåller peroxider genom att göra ett snabbtest.

Peroxidtest med kalium-jodid (KI) eller natrium-jodid (NaI):

Tillsätt 0.5 – 1 mL av testmaterialet (tex eter) till lika volym koncentrerad Ättiksyra (HOAc) blandat med 0.1 g av NaI eller KI.

 • Gul färg = låg halt av peroxider
 • Brun färg = hög halt av peroxider

Påvisas peroxider så skall kemikalien inte användas!

Kassering, omhändertagande och avfall

Har peroxider påvisats så får kemikalien inte användas. Är kemikalien grumlig och/eller innehåller kristaller så får den inte användas, förflyttas eller vidröras. För rutiner och regler vid olika situationer, se "Anvisning peroxidbildare".

Kontakt

Samordnare

Ulrika Hallgren

Telefon: 08-524 866 79
Enhet: Miljö och säkerhet
E-post: ulrika.hallgren@ki.se

Dokument