Skip to main content
Bild av Pernilla Pergert tagen av Sara Malmberg
Jag är docent och forskargruppsledare för “Vårdvetenskaplig barncancerforskning” som forskar inom interkulturell vård och klinisk etik i barncancervården.

Pernilla Pergert

Forskare

Jag är docent och forskargruppsledare för “Vårdvetenskaplig barncancerforskning” som forskar inom interkulturell vård och klinisk etik i barncancervården.

Om mig

Jag är docent i pediatrisk vårdvetenskap och forskargruppsledare för vårdvetenskaplig barncancerforskning vid KI. Jag forskar inom interkulturell vård och klinisk etik; forskningen syftar till ökad kunskap om mötet mellan patienter/familjer och personal med olika kulturer/språk samt hur etiskt svåra situationer kan hanteras. Jag är också barnsjuksköterska och arbetade i cirka 13 år med barnonkologi vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset/Solna (KS). Sedan 2014 är jag tjänstledig från min kliniska tjänst men jag brinner för barncancervården och arbetar fortsatt med FoU frågor samt kliniskt etikarbete (bl. a. som medlem FoU gruppen på Po1, inom tema barn och kvinnosjukvård, KS och som medlem i en nordisk arbetsgrupp i etik i barncancervården).

Jag är aktiv i flera olika internationella samarbeten. I de nordiska nätverken inom barnonkologi för läkare/forskare (NOPHO) och sjuksköterskor (NOBOS) är jag verksam i NOPHO/NOBOS arbetsgrupp i etik (medlem 2008-fortfarande; ordförande 2014-2018) som syftar till att vara en nordisk kompetensgrupp som utvecklar och sprider kunskap och metoder för etiskt stöd inom barnonkologin. Inom SIOP (Internationell organisation inom barnonkologin) är jag verksam i styrgruppen för sjuksköterskegruppen (medlem 2015-fortf; ordförande 2016-fortf.); inriktad mot att förbättra livet för barn med cancer och deras familjer över hela världen.

Intresseområden/kompetens: barnonkologisk omvårdnad/vårdvetenskap, klinisk etik, interkulturell vård, kvalitativ metod, grundad teori

Forskningsbeskrivning

Min forskning är vårdnära och syftar till att förbättra barncancervården. Jag disputerade 2008 med en avhandling om transkulturella vårdrelationer. I forskargruppen "Vårdvetenskaplig barncancerforskning" genomför vi forskning inom: interkulturell vård och klinisk etik.

Interkulturell vård inkluderar studier om personals, föräldrars och tolkars erfarenheter av kommunikation och interaktion inom barncancervården. Resultaten handlar bl.a. om hinder för interkulturella vårdrelationer och hur de kan hanteras. Ett frågeformulär har utvecklats om kommunikation över språkbarriärer (CoLB-q) och använts i en nationell studie inom barncancervården. Frågeformuläret håller på att översättas till de Nordiska språken.

Klinisk etik inkluderar studier om etiskt svåra situationer i vården och hur personalen kan hantera dessa genom t.ex. etikronder med fallreflektioner i vårdteamet. Frågeformulär om det etiska klimatet (HECS-S) och moralisk stress (MDS-R) har, efter översättning och kulturellt anpassning, använts i en nationell studie inom barncancervården. Dessa frågeformulär håller på att översättas till de Nordiska språken. Vidare pågår forskning för att utvärdera en utbildning i att facilitera etikronder med fallreflektioner (ECRR), samt att utvärdera specifika resultat av ECRR och effekterna på patientvården.

Pedagogiska meriter

Jag undervisar i: interkulturell vård, klinisk etik och kvalitativ metod. Vidare, är jag ansvarig för den nationella utbildningen i "Barnonkologisk vård för sjuksköterskor" som genomförs i samarbete med uppdragsutbildningen vid KI och Barncancerfonden. Jag är även ansvarig för ett nordiskt utbilningsprogram i att facilitera etikronder med fallreflektioner i vårdteamet som genomförs av en nordisk arbetsgrupp i etik inom barncancervården i samverkan med Bert Molewijk från VU Universitet, Amsterdam.

Utbildning

  • Medicine doktorsexamen inom pediatrisk vetenskap, KI, 2008.
  • Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, KI.
  • Universitets diplom i barnonkologisk vård, Göteborgs Universitet, 2007, 45hp.
  • Sjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- & sjukvård, Vårdhögskolan i Stockholm, 1994.
Loading bibliometrics...