Skip to main content
bild_jeanette_sept_2017.jpg

Jeanette Winterling

Anknuten till Forskning

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

Jag arbetar som chef för Psykoonkologisk mottagning i Tema cancer på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm och är också kopplat till Patientområde Hematologi.

Jag tillhör Yvonne Wengströms forskargrupp på Sektionen för omvårdnad, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet.

Är kursansvarig för kursen Omvårdnad inom Hematologisk vård, 7,5hp och arbetar inom specialistutbildningen för sjuksköterskor inom Onkologi.

Forskningsbeskrivning

Min forskning har genomgående handlat om psykosociala aspekter hos patienter och anhöriga med cancersjukdomar.

Jag disputerade 2007 vid Uppsala Universitet med avhandlingen “Hope and despair - Philosophy of life, expectations and optimism in cancer patients and their spouses". Avhandlingsarbetet handlade dels om livssituation, livsåskådning, optimism och sorg hos patienter med mag- och tarmcancer, och deras anhöriga, i en palliativ fas, samt om cancerpatienters förväntningar på tiden efter att de avslutat en botande behandling.

Jag har 2012-2014 gjort en postdoc i forskargruppen Lampic & Wettergren group. Postdoc tiden handlade om att undersöka olika aspekter vid barn, ungdomars och unga vuxnas situation vid och efter cancer, så som livssituation, skolsituation, samt sexualitet och fertilitet i projektet Fex-Can.

Nu är fokus på forskningsprojektet kring patienter och närstående vid allogen stamcellstransplantation.

-  Ett projekt, Work after Allo (WaA), handlar om att prospektivt följa livssituation, sjukskrivning och återgång i arbete för dessa patienter. I detta projekt är Linda Eriksson doktorand.

- Ett annat projekt, Hold on, handlar om närståendes situation i samband med allogen stamcellstransplantation och om att utveckla och utvärdera en individuell intervention i en multicenterstudie. Denna studie görs bl.a.  i samarbete med Annika Kisch på hematologen i Lund.

Mer info om dessa projekt finns under Wengström Group.

Utbildning

Leg sjuksköterska 1997

Steg 1 utbildning i Psykoterapi 2000

Magisterutbildning i Vårdvetenskap 2002

Medicine Doktor i Vårdvetenskap 2007

Loading bibliometrics...