Skip to main content
goran_webb_small.jpg

Göran Pershagen

Professor, senior

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

Jag leder enheten för miljömedicinsk epidemiologi vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, och är överläkare vid miljömedicinska enheten, Centrum för arbets- och miljömedicin, Stockholms läns landsting. Dessa två enheter har ett nära samarbete och innehåller expertis inom epidemiologi, miljömedicin, exponeringsanalys, allergologi, pediatrik, kardiologi och toxikologi. Sammantaget finns här tre professorer, tre docenter, sju forskare, fem postdocs och 14 forskarstuderande samt stödpersonal inom statistik, databashantering och datainsamling.

Forskningsbeskrivning

Min forskning är fokuserad på hälsorisker förknippade med exponering för luftföroreningar och buller samt på riskfaktorer för astma och allergi. Molekylära markörer används för att studera samverkanseffekter mellan miljöfaktorer och ärftliga faktorer samt för att bättre karaktärisera exponering och hälsoeffekter.

Forskningen baseras på ett antal högkvalitativa epidemiologiska studier, bland annat flera födelsekohorter. Ett viktigt mål är att identifiera olika sjukdomsorsaker knutna till miljö och livsstil som underlag för förebyggande åtgärder. Förutom allergisjukdomar studerar min forskargrupp bland annat hjärt-kärlsjukdomar och cancer liksom metabola och respiratoriska störningar.

Finansiering

 • Europeiska Unionen
 • Vetenskapsrådet
 • Naturvårdsverket
 • Forte
 • Formas

Internationella samarbetspartner

 • Harvard Medical School
 • Imperial College London
 • Helmholtz Center München
 • Utrecht University
 • CREAL Barcelona

Utbildning

 • Läkarexamen 1979
 • Med dr 1982
 • Docent 1983
 • Professor 1987
Loading bibliometrics...