Skip to main content

Lönerevision 2019

Hösten 2019 genomfördes lönerevision för 2019, medlemmar i Saco-S, Seko och oorganiserade fick lönen utbetald i december. Medlemmar i OFR/S,P,O och i Saco som var oeniga får sin lön utbetald i januari. Samtliga löner utbetalades retroaktivt från 1 oktober 2019. Samtliga medarbetare ska senast 16 januari ha fått information om sin nya lön.

Medarbetarsamtal 2 ska fokusera på arbetsprestation och resultat i förhållande till gällande lönekriterier. I samtalet får du också en möjlighet att redogöra för dina arbetsuppgifter och din arbetsinsats. Det är viktigt att både du och din chef är väl förberedda inför mötet så att det blir en så bra dialog som möjligt.

Medarbetare som är medlemmar i Saco-S eller oorganiserade har ett samtal där man pratar lön. Lönen sätts i samtalet och utbetalas när lönen är satt för samtliga Saco-S eller oorganiserade på institutionen. Eventuella oeniga medlemmar i Saco-S förhandlas separat och utbetalas när samtliga oeniga är förhandlade.

För medarbetare som är medlemmar i OFR/S, P, O och SEKO pratar man inte lön i samtalet. Lönen sätts i förhandling mellan fack och arbetsgivare och utbetalas när lönen är förhandlad för samtliga medlemmar i OFR/S, P, O eller SEKO på KI.

Lönesättningen på KI regleras genom tre centrala löneavtal mellan Arbetsgivarverket och respektive fackförbund, Saco-S, OFR/S, P, O och SEKO.

För samtliga medarbetare utbetalas den nya lönen per 1 oktober 2019 men löneutbetalningen kommer att ske retroaktivt.

Vad kännetecknar ett bra samtal?

Några framgångsfaktorer som visat sig ha betydelse för att chef och medarbetare tycker att lönesamtalet har fungerat bra, är att chefen:

  • har skapat dialog där medarbetaren har fått diskutera sina arbetsuppgifter, prestation och resultat och fått möjlighet att redogöra för sina synpunkter
  • har förklarat och motiverat sina bedömningar
  • har tydliggjort hur medarbetaren ska kunna utvecklas och påverka sin lön
  • visat sig vara öppen för fortsatt dialog
  • Om medarbetaren önskar, informera om vad som krävs för ytterligare löneutveckling

Förberedelser – viktig förutsättning för ett bra medarbetarsamtal 2

Förutsättningen för ett bra lönesamtal är att både chef och medarbetare är väl insatta i syftet med samtalet och har förberett sig väl genom att bl.a. ta del av lönepolicyn och KI:s lönekriterier.  Använd gärna de mallar som finns för medarbetarsamtal 2.

Såväl chef som medarbetare ska bidra till att samtalet präglas av öppenhet och respekt. Men chefen som arbetsgivarrepresentant har det största ansvaret för att samtalet genomförs på ett bra sätt.

 

Jenny Wärnlund

HR-specialist

Carolina Ström

HR-specialist