Den statliga värdegrunden

Att jobba statligt är att jobba i medborgarnas tjänst. Du har som statligt anställd både rättigheter och skyldigheter samt särskilda förmåner. Här får du reda på vilka dessa är.

Att arbeta statligt innebär att vi utför verksamhet som tillämpar de lagar och förordningar som den svenska regeringen och riksdagen beslutat om.

Värdegrund för alla statsanställda

Det finns en gemensam värdegrund för hela den statliga sektorn som utgår ifrån lagar och förordningar. Den gemensamma värdegrunden för statsanställda bygger på sex principer:

Demokrati: All offentlig makt utgår från folket.

Legalitet: Den offentliga makten utövas under lagarna.

Objektivitet, saklighet och likabehandling: Alla är lika inför lagen. Myndigheter och domstolar ska behandla alla lika.

Fri åsiktsbildning: Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning.

Respekt: Den offentliga makten ska utövas med respekt för människors frihet och lika värde.

Effektivitet och service: Verksamheten ska bedrivas så billigt och med så hög kvalitet som möjligt med givna resurser.

Rättssäker myndighetsutövning

Rättssäkerhet är grundläggande för all statlig verksamhet. Medborgarna måste kunna lita på att besluten som fattas vid myndigheter grundar sig på de lagar som gäller. De måste också vara säkra på att alla behandlas lika inför lagen och att myndigheter är sakliga och opartiska i sina bedömningar och beslut.

Du är därför skyldig att följa regler om jäv, offentlig upphandling och bisysslor.

Regler om jäv

Regler om jäv garanterar att handläggningen hos myndigheten präglas av objektivitet och saklighet. Du som handlägger ett ärende är jävig om saken till exempel angår dig själv eller någon närstående person.

Ett annat exempel på när du är jävig är om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för dig själv eller någon närstående till dig. Det finns fler tillfällen då du kan vara jävig.

Bisysslor

Statligt anställdas bisysslor regleras i lag och avtal och begränsas på grund allmänhetens intresse av saklighet och opartiskhet i utövande av offentlig verksamhet. Syftet är att förtroendet för myndigheter och dess anställda ska upprätthållas.

Läs mer om vad som gäller för bisyssla

MD
Innehållsgranskare:
2022-11-08