Foto: Pia Isaksson

Theo Bodin

Biträdande lektor

Om mig

Docent och ST-läkare i Arbets- och Miljömedicin

Leder forskargruppen The New World of Work 

Verksamhetschef för Centrum för Arbets- och miljömedicin, Region Stockholm

Forskningsbeskrivning

Min huvudsakliga forskningsinriktning är det nya arbetslivet, atypiska sysselsättningsformer och hållbart arbetsliv kopplat till hälsa.

Ständiga förändringar av den globala ekonomin och ny teknologi i kombination med en allmän försvagning av fackföreningar och arbetsrätt har skapat förutsättningar för en mängd atypiska anställnings- och uppdragsformer. Det finns betydande forskningsutmaningar för att utvärdera konsekvenserna av dessa anställningsformer som min forskning syftar till att ta itu med.

Det övergripande syftet med min nuvarande forskning är att

  • Fördjupa förståelsen för hur atypiska anställningsformer påverkar individer, familjer och samhällen och hur de bidrar till ojämlikhet i arbetsmiljö, hälsa och välbefinnande.
  • Identifiera initiativ som motverkar de negativa effekterna av atypiska anställningsformer och ökar arbetarnas förmåga att påverka sina arbetsförhållanden och leva sunda liv.

Utöver detta har jag också deltagit och stöttat flera andra forskningsprojekt, bland annat i Latinamerika, Myanmar och Palestina

Den mesta av vår forskning finansieras av Forte och involverar forskare från andra lärosäten i Sverige, Belgien, Spanien, Chile, USA och Kanada.

Pedagogiska meriter

Jag handleder huvudsakligen doktorander och postdocs. Dessutom undervisar och handleder studenter på Läkarprogrammet  och magisterprogrammet i arbete och hälsa samt är mentor i professionell utveckling för en grupp läkarstudenter.

Examinator för den studentvalda kursen "En jämförelse av hälso- och sjukvårdssystem", som ges på läkarprogrammets termin 11.

Utbildning

Medicine Doktor 2014, Lunds Universitet

Läkarexamen 2010, Linköpings Universitet