Foto: Pia Isaksson

Theo Bodin

Biträdande lektor

Om mig

Docent och ST-läkare i Arbets- och Miljömedicin

Leder forskargruppen The New World of Work 

Verksamhetschef för Centrum för Arbets- och miljömedicin, Region Stockholm

Forskningsbeskrivning

Min huvudsakliga forskningsinriktning är det nya arbetslivet, atypiska sysselsättningsformer och hållbart arbetsliv kopplat till hälsa.

Ständiga förändringar av den globala ekonomin och ny teknologi i kombination med en allmän försvagning av fackföreningar och arbetsrätt har skapat förutsättningar för en mängd atypiska anställnings- och uppdragsformer. Det finns betydande forskningsutmaningar för att utvärdera konsekvenserna av dessa anställningsformer som min forskning syftar till att ta itu med.

Det övergripande syftet med min nuvarande forskning är att

  • Fördjupa förståelsen för hur atypiska anställningsformer påverkar individer, familjer och samhällen och hur de bidrar till ojämlikhet i arbetsmiljö, hälsa och välbefinnande.
  • Identifiera initiativ som motverkar de negativa effekterna av atypiska anställningsformer och ökar arbetarnas förmåga att påverka sina arbetsförhållanden och leva sunda liv.

I två andra projekt undersöker vi omfattningen av underrapportering av arbetsskador i svenska register och de faktorer som kan kopplas till detta. De andra målen är att göra bättre bedömningar av de viktigaste riskfaktorerna för arbetsolyckor i Sverige med ett fokus på prekära anställningsförhållanden och företagsekonomiska nyckeltal. De förväntade resultaten kan få konsekvenser för inspektionsverksamheten vid Arbetsmiljöverket och utformningen av förebyggande åtgärder.

Utöver detta deltar jag också och stöttar flera andra forskningsprojekt, bland annat i Latinamerika, Myanmar och Palestina

Den mesta av vår forskning finansieras av Forte och involverar forskare från andra lärosäten i Sverige, Belgien, Spanien, Chile, USA och Kanada.

Pedagogiska meriter

För närvarande handleder jag fem doktorander varav tre som huvudhandledare. Jag undervisar och handleder studenter på Läkarprogrammet och är mentor åt två doktorander.

Jag undervisar huvudsakligen inom arbets- och miljömedicinsk epidemiologi

Utbildning

Medicine Doktor 2014, Lunds Universitet

Läkarexamen 2010, Linköpings Universitet