Sven Almer

Sven Almer

Anknuten till Forskning

Överläkare i gastroenterologi och hepatologi, adjungerad professor vid universitetet i Linköping och KI. Forskning inom inflammatorisk tarmsjukdom och leversjukdomar.

Om mig

Utbildning och meritering

Läkarexamen, Karolinska Institutet 1980. Läkarlegitimation 1983.

Specialistkompetens i internmedicin 1990-05-08.

Specialistkompetens i medicinsk gastroenterologi och hepatologi 1991-06-14.

Klinisk amanuens: Institutionen för internmedicin, Hälsouniversitetet, Linköping, 1990-02--1992-12, samt fem månader i perioder, 1993--1995.

Disputation: Linköpings universitet 1995-10-06; 'Ulcerative colitis. Imaging of inflammation'.

Post-doktoralt år: Research fellow INSERM samt Service d’Hepato-Gastroentérologie, Hôpital Saint-Louis, Paris, 1996-1997.

Docent: Linköpings universitet/Hälsouniversitetet 1999-01-26.

Professor: Adjungerad professor, Linköping 2012-2014; Karolinska Institutet, 2013-.

Forskningsbeskrivning

I avhandlingsarbetet 1995 värderades två diagnostiska metoder (leukocytskintigrafi, luftkolonröntgen) för att avbilda inflammation och svårighetsgrad av ulcerös kolit. Parallellt intoducerade jag mätning av livskvalitet (HRQoL) vid inflammatorisk tarm-sjukdom (IBD) i Sverige, ett område som vidareutvecklats och nu ingår i rutinsjukvård och behandlingsforskning samt i det nationella kvalitetsregistret (Swibreg).

Läkemedelsbehandling vid inflammatorisk tarmsjukdom. Fortsatta studier av IBD har fokuserat på läkemedelsbehandling, fr.a. tiopuriner, i samarbete med flera sjukhus och kliniskt farmakologiska enheter. Klinisk nytta av tiopurinbehandling, liksom detaljerade undersökningar av läkemedelsmetabolism, farmakogenetik och reglering på cellnivå har genomförts. Aktiv partner i flertal nationella kohortstudier av patienter med biologiska läkemedel. Inklusion av en stor grupp patienter med nydebuterad IBD till de epidemio-logiska studierna inom EpiCom/ECCO-konsortiet avseeende naturalförlopp, läkemedels-behandling, långtidsprognos, hälsoekonomi m.m. Behandlingsstudier av patienter med avvikande tiopurinmetabolism pågår liksom kartläggning på gennivå av enzymvarianter hos patienter som tålt respektive fått biverkningar av behandlingen.

Genetiska markörer vid inflammatorisk tarmsjukdom. Vi rekryterade en stor grupp av IBD-familjer till studierna i den europeiska DNA-banken vid CEPH i Paris, där man var först med att kartlägga NOD2 (CARD15) vid Crohns sjukdom. Inom detta samarbete har sedan IBD-patienter undersökts för genetiska varianter av betydelse för tarmbarriärens integritet. I andra projekt har genetiska förändringar vid mikroskopisk kolit samt riskfaktorer för uppkomst av graft-versus-host disease efter stamcells-transplantation kartlagts.

Klinik och biokemi vid levernära tromboser (Budd-Chiaris syndrom, portavenstrombos). I ett nationellt projekt har förekomst, bakgrundsfaktorer och prognos av dessa trombostillstånd studerats, liksom markörer för ärftlig eller förvärvad trombofili, myeloproliferativa sjukdomar och fibrinolys. Cirrospatienter utan portavenstrombos följs för närvarande för att kartlägga riskfaktorer och frekvens för denna komplikation.

 

Pågående forskning och samarbeten

Uppföljning och värdering av läkemedelsbehandling av IBD samt autoimmun hepatit (tiopuriner, biologiska läkemedel) inklusive therapeutic drug monitoring (TDM) i såväl lokala som nationella samarbeten..

Immunologiska förändringar vid IBD såväl systemiskt som lokalt i tarm och munhåla.

Genetiska markörer och expressionsanalyser vid IBD.

Antal publikationer: PubMed 169; Publikationsförteckning KI 197.

Bibliometriska indikatorer (KI 1995-2021): C total citations 9670; Sum JIF 911; Average JIF 6.9; Average Cf 2; P5% 11. H-index 48.

Forskarstuderande: Huvudhandledare 4 doktorander; bihandledare 7 doktorander; flertal examensarbeten.

Aktuella samarbeten: CIM och Odontologiska fakulteten, KI; Laboratoriemedicin, Ryhovs sjukhus, Jönköping; Klinisk farmakologi, Linköpings universitet; Gastroenterologi, Lunds universitet; flera Stockholmssjukhus; SOIBD (Swedish Organization for the Study of Inflammatory Bowel Disease) samt Swibreg.