Susanne Glimne

Susanne Glimne

Adjunkt

Om mig

Jag är legitimerad optiker sedan 1997. Fram till min anställning som adjunkt på Optikerprogrammet 1999 utövade jag mitt yrke som optiker i optikerverksamhet. Utöver min roll som adjunkt och undervisare, forskar jag inom området synergonomi. År 2015 disputerade jag inom detta forskningsområde med avhandlingen ”Effects of glare on binocular vision and reading behaviour performing computer work”.

Forskningsbeskrivning

Sedan 2000 har jag arbetat kliniskt med synergonomi, både utifrån forskningsfrågor och tillämpat tillsammans med praktiker, på individnivå med fältstudier inklusive kvalitativa, kvantitativa databedömningar och analyser (direkta mätningar och data från frågeformulär mm), inkluderat även laboratorie-experiment.

Pedagogiska meriter

Jag undervisar som adjunkt på Optikerprogrammet. Jag har ansvar och är examinator för flertalet kurser. I undervisningen ingår även klinisk verksamhet inkluderat klinisk handledning i kliniken som programmet driver.

Jag har handlett och handleder avhandlingar på magisternivå och samt även handleder och är granskare för examensarbeten på grundnivå.

Akademiska priser och utmärkelser

Forskningsanslag och projekt

Som projektansvarig har jag beviljats anslag från AFA Försäkring vid 2016 års fjärde anslagsomgång. Projektet var 3-årigt och syftade till att kartlägga de synergonomiska förhållandena i kontrollrumsmiljöer, jämföra dem med riktlinjer och lagkrav och utforma rekommendationer för att minska risken för syn- och belastningsbesvär i kontrollrum.

Länk till AFA-Rapporten: Synergonomi för hållbart kontrollrumsarbete

Under perioden 2011-2012 var jag medarbetare i ett projekt som berörde belysning och ljusdesign och involverade Nya S:t Erik. Projektet var ett tvärvetenskapligt multidisciplinärt forskningssamarbete mellan S:t Erik, KI och KTH.