Om mig

Jag innehar en tvåårig tjänst som postdoktoral forskare vid forskargruppen för Socialt arbete i hälso- och sjukvård. Min forskning är en del av projektet Missing Link och syftar till att anpassa, och utforska införandet och användbarheten av ett utbildningsprogram för hälso- och sjukvårdspersonal iTeach Back, ett individanpassat sätt att dela hälsoinformation med patienter vid utskrivning från sjukhus efter stroke. Syftet är även att studera möjliga effekter på patienternas hälsolitteracitet, nöjdhet med erhållen hälsoinformation och användning av ordinerade läkemedel 3 månader efter utskrivning. Jag har även ett nära samarbete med forskargruppen Neuroepidemiologi och Hälso- och sjukvårdsforskning.

Jag disputerade i januari 2021 med avhandlingen Understanding the links : the exploration of care transitions between hospital and continued rehabilitation in the home after stroke. Jag är legitimerad sjukgymnast sedan 2011 och har min kliniska tillhörighet på Karolinska Universitetssjukhuset. Sedan kandidatexamen 2011 har jag huvudsakligen arbetat med rehabilitering av neurologiska skador och sjukdomar i både sluten- och öppenvård. 

Ett av mina intresseområden är integrerad vård och jag är för närvarande ordförande i det globala nätverket Emerging Researchers and Professionals in Integrated Care (ERPIC). Nätverkets vision är att tillhandahålla en internationell plattform som för samman juniora forskare och yrkesverksamma för att främja och stimulera till forskning, utveckling, kunskapsutveckling och implementering av integrerad vård både inom akademin, på policynivå och klinisk praxis.

Forskningsbeskrivning

Mitt forskningsområde inriktar sig på vårdövergångar mellan akutsjukvård och hemmet med fortsatt rehabilitering i hemmiljön och är en del av forskningsprojektet ”The Missing Link”. Det övergripande syftet med projektet är att tillsammans med personer med stroke, närstående, personal på strokeenheter och i interdisciplinära hemrehabiliteringsteam utveckla, implementera och utvärdera personcentrerade överföringar mellan strokeenhet och hemmet.

Projektet bygger på uppfattningen att engagemang av användarna - personer med stroke, deras närstående och personalen på strokeenhet och interdisciplinära hemrehabiliteringsteam - i en designprocess baserad på deras kunskaper och identifierade behov och där de tillsammans samarbetar för att utforma nya hälso- och sjukvårdstjänster har större möjligheter att bättre tillgodose användarnas behov samt vara realistiska när det gäller vad som kan tillhandahållas av hälso- och sjukvården. 

Utbildning

2021: Doktorsexamen i medicinsk vetenskap. Avhandling: Understanding the links : the exploration of care transitions between hospital and continued rehabilitation in the home after stroke

2015: Magisterexamen i klinisk medicinsk vetenskap

2011: Kandidatexamen i sjukgymnastik