Photo of Sara Nordqvist Kleppe

Sara Nordqvist Kleppe

Databassamordnare

Jag arbetar med Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention (NKCx), Kvalitetsregistret för SARS-CoV-2 (Covid19) och med HPV-vaccinuppföljning.

Forskningsbeskrivning

Koordination av insamlingen av patientprover i följande forskningsprojekt:

ISP (Cancer hos Immunosupprimerade)

Vi samlar in alla vävnadsprover som har canceranmälts för de patienter, som har genomgått en organtransplantation och i samband med det har behandlats med immunosuppressiva, och som sedan efter organtransplantationen har utvecklat cancer. Proverna sekvenseras för att hitta virusinfektioner. Målet med studien är att undersöka om det finns ett samband mellan virusinfektioner efter behandlingen med immunosuppressiva och utvecklingen av cancer. Studien är pågående, och resultat publiceras kontinuerligt.

CIN-HIV

Vävnadsprov från kvinnor som lever med HIV och har utvecklat CIN2+ (fall) och HIV-negativa kvinnor med CIN2+ (kontroller) analyseras för HPV (samma metodik som ACCES).

ACCES/ AUDIT (Nationell kvalitetsgenomgång av screeningprogrammet med cellprovtagning från livmoderhalsen)

ACCES/ Audit är en nationell studie, som avser utvärdera screeningrogrammet mot livmoderhalscancer (som det var utformat innan de nya rekommendationerna med HPV-primärscreening utfärdades av Socialstyrelsen år 2015). Vävnadsprov från cervixcancer diagnosticerad mellan 2002 och 2011 samlades in och HPV-typades.  Insamlingen i studien är numera avslutad, resultat finns publicerade och flera publikationer är planerade.

Kvalitetsregisterarbete för Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention (NKCx):

Redaktionsassistent för årsrapporten: vilket omfattar att hitta intressanta ämnen för artiklarna i årsrapporten, redaktionellt arbete med texter i rapporten, samt tryck och distribution av rapporten.  

Datauttag för forskning från registret: administrativ handläggning av ansökningarna, samt till viss del även datalänkningar.

Datauttag för uppföljning och kvalitetsarbete inom vården.

Administration: redovisningar av registrets arbete, handläggning av ansökningar om datauttag för forskning

Studiekoordinator och databasadministratör i uppföljningsstudier av HPV-vaccination:

Studiekoordinator och databasadministratör i de register- och biobanksbaserade långtidsuppföljningarna (10 år) beträffande säkerhet och effektivitet av HPV-vaccinen Gardasil och Gardasil9 (Merck Shape & Dome/ MSD Sweden).

Studiedeltagarna följs genom registerlänkningar mot olika hälsodataregister och NKCx. Data om sjukdomar, deltagande i samt resultat av screening mot livmoderhalscancer registreras i en studiedatabas och utvärderas tillsammans med data från Norge, Danmark och Island. I den mån deltagarna har tagit vävnadsprov från livmoderhalsen, vulva eller vagina samlas dessa in och HPV-typas.

Efter 10 års uppföljning (2006 till 2016) avslutades långtidsuppföljningen av det fyra-valenta vaccinet Gardasil under 2018.

Uppföljningen av Gardasil9 startade år 2013 och kommer att fortgå till och med år 2023.