Om mig

Jag är doktorand på Enheten för logopedi sedan 2021.

Parallellt med mina forskarstudier arbetar jag kliniskt som logoped med inriktning tal- och språkstörning hos barn och ungdomar på Logopedkliniken, Danderyds sjukhus, mottagning Jakobsberg. Jag arbetar framför allt med språkstörning hos barn i förskoleålder men har ett särskilt intresse för barns och föräldrars föreställningar om tal och språk och hur dessa påverkar engagemang i och inställning till insatser hos logoped. Jag är även intresserad av hur man i klinisk praktik mäter tal, språk och kommunikation och vad man väljer att mäta.

Forskningsbeskrivning

Språkförskola som behandlingsmodell – effekt och tillgång för barn med grav språkstörning.

Språkförskola är en behandlingsform som riktar sig till barn med språkstörning/DLD där de språkliga svårigheterna är så omfattande att behandling på mottagning anses otillräcklig. Syftet med behandlingsformen språkförskola är att minska konsekvenserna av språkstörningen ur ett livsperspektiv. Språkförskolor har funnits i Sverige sedan 80-talet men lite forskning har hittills bedrivits på språkförskolor och få studier har inhämtat barns och vårdnadshavares förväntningar på och erfarenheter av behandlingsformen. Resultaten från tidigare studier tyder på att behandling i tidig ålder kan påverka långtidsutvecklingen av DLD. Barn och vårdnadshavare verkar dock värdera mer vardagsnära effekter av behandling som lek, vänskap och sociala relationer högre än utveckling på tester av språkliga förmågor. Tillgången på språkförskoleplatser i Sverige är liten och ojämnt fördelad över landet och vi vet ännu inte så mycket om vilka faktorer som påverkar tillgång till språkförskola för barn med DLD.

I mitt doktorandprojekt planerar jag att utvärdera effekten av behandlingsformen språkförskola utifrån ett ICF-perspektiv, vilket innebär att traditionella mått på språklig funktion kommer att kompletteras med metoder som avser att undersöka även aktivitet och delaktighet. Särskild vikt kommer att läggas vid kommunikativ delaktighet, som i projektet definieras som barnets möjlighet att aktivt utbyta kunskap, information, idéer och känslor med andra barn och med vuxna. Genom att följa barn med DLD före, under och efter tiden på språkförskola planerar jag att jämföra effekten av behandlingsformen språkförskola med effekten av sedvanlig behandling på logopedmottagning och undersöka vilka faktorer som påverkar tillgång till språkförskola.

 

Utbildning

Logopedexamen från Göteborgs universitet 2009.

Masterexamen i logopedi från Karolinska Institutet 2019.

Antagen till forskarutbildning vid Karolinska Institutet 2021.