Forskningsbeskrivning

Hälsoeffekter av metaller

Ohälsa till följd av exponering för toxiska metaller, fr a arsenik, kadmium, kvicksilver och bly, utgör reella folkhälsoproblem, globalt såväl som i Sverige. Exponering sker oftast via dricksvatten och mat. Forskningen vid enheten för metaller och hälsa är inriktad på betydelsen av metallexponering för foster och barns utveckling, uppkomst av sjukdom i njurar och ben samt cancer i den allmänna befolkningen. Enheten har under många år varit världsledande vad gäller hälsoeffekter av kadmium och arsenik och studerar speciellt effekter i känsliga grupper, fr a foster, barn och kvinnor; interaktioner med genetik, nutrition, livsstilsfaktorer mm; metabolism och verkningsmekanismer; exponeringskällor och -mönster. Nyligen har forskning rörande hälsoeffekter av högt intag av mangan via dricksvatten initierats. Vi samarbetar med många forskargrupper, både nationellt och internationellt, fr a rörande effekter av arsenikexponering via dricksvatten i Bangladesh och Argentina; bl a inom EU-projektet PHIME. Avgörande för framgångsrik forskning inom området är tillgång till specifika biomarkörer för exponering och tidiga effekter, samt modern instrumentering för kvantifiering av små mängder spårelement i biologiskt material. Vi använder fr a ICP-MS, ofta kopplad till HPLC för separation av spårämnesmetaboliter och arbetar i clean-room laboratorier som tillåter analys av mycket låga koncentrationer. Ca 50 arbeten har publicerats under senaste 5 åren med genomsnittlig impaktfaktor 3.7.

Vi deltar i stor utsträckning det praktiska folkhälsoarbetet genom vetenskapliga underlag och hälsoriskbedömning fr a EFSA, socialstyrelsen, livsmedelsverket, kemikalieinspektionen och naturvårdsverket. Vår forskning har varit avgörande för riskbedömningen av arsenik och kadmium inom EU.

Finansiering

  • Vetenskapsrådet
  • EU
  • Formas
  • Sida
  • FAS

Fem utvalda publikationer

Kippler M, Tofail F, Gardner R, McGregor S, Hamadani J, Bottai M, Vahter M.

Early-life cadmium exposure and child development in 5-year-old girls and boys: a cohort study in rural Bangladesh

Environ Health Perspect. 120(10), 1462-8, 2012.

 

Gardner R, Engström K, Bottai M, Hoque AMW, Raqib R, Broberg K, Vahter M.

Pregnancy and methyltransferase genotype independently influence arsenic methylation phenotype

Pharmacogenet Genomics. 22(7), 508-16, 2012.

 

Hamadani JD, Tofail F, Nermell B, Gardner R, Shiraji S, Bottai M, Arifeen SE, Huda SN, Vahter M.

Critical window in arsenic exposure for child development at 5 years of age: a longitudinal cohort study in rural Bangladesh

Int J Epidemiol. 40(6), 1593-604, 2011.

 

Concha G, Broberg K, Grandér M, Cardozo A, Palm , Vahter M.

High-level exposure to lithium, boron, cesium, and arsenic via drinking water in the Andes of northern Argentina

Environ Sci Technol. 44(17), 6875-80, 2010.

 

Vahter M.

Effects of arsenic on maternal and fetal health

Annu Rev Nutr. 29, 381-99, 2009.