Forskningsbeskrivning

Hälsoeffekter av metaller

Ohälsa till följd av exponering för toxiska metaller, fr a arsenik, kadmium, kvicksilver och bly, utgör reella folkhälsoproblem, globalt såväl som i Sverige. Exponering sker oftast via dricksvatten och mat. Forskningen vid enheten för metaller och hälsa är inriktad på betydelsen av metallexponering för foster och barns utveckling, uppkomst av sjukdom i njurar och ben samt cancer i den allmänna befolkningen. Vi har under många år varit världsledande vad gäller hälsoeffekter av kadmium och arsenik, men även andra metaller och essentiella spårelement studeras. Vi undersöker särskilt effekter i känsliga grupper, fr a foster, barn och kvinnor; interaktioner med nutrition, genetik, livsstilsfaktorer mm; metabolism och verkningsmekanismer; exponeringskällor och -mönster. Samarbete sker med många forskargrupper, både nationellt och internationellt. Under senare år har vi initierat undersökningar av metallexponering och relaterade hälsoeffekter i en födelsekohort i Norrbotten.

Avgörande för framgångsrik forskning inom området är tillgång till specifika biomarkörer för exponering och tidiga effekter, samt modern instrumentering för kvantifiering av små mängder spårelement i biologiskt material. Vi använder fr a ICP-MS, ofta kopplad till HPLC för separation av spårämnesmetaboliter och arbetar i laboratorier som tillåter analys av mycket låga koncentrationer.

Vi deltar i stor utsträckning det praktiska folkhälsoarbetet genom vetenskapliga underlag och hälsoriskbedömning fr a EFSA, socialstyrelsen, livsmedelsverket, kemikalieinspektionen och naturvårdsverket.

Finansiering

  • Vetenskapsrådet
  • Formas