Om mig

Jag är docent i hälsovetenskap och socionom, och har arbetat som kurator inom hälso- och sjukvård. Jag disputerade 2014 på en avhandling om patientdelaktighet och personcentrerad vård vid vårdövergångar. För närvarande arbetar jag dels på Karolinska Institutet med utbildning och forskning, och dels på en FoU-enhet för äldreforskning

Jag är kursansvarig för forskarskolan i allmänmedicin och primärvård, vid sektionen för allmänmedicin och primärvård, NVS. I uppdraget ingår att undervisa och att organisera forskarskolans kurser. Forskarskolan riktar sig mot kliniskt aktiva doktorander och har antagning vartannat år. Mer information om forskarskolan, hittar du här och här

Min forskning bedrivs huvudsakligen inom forskargruppen Neuroepidemiologi och hälso- och sjukvårdsforskning vid sektionen för fysioterapi, NVS. Jag ingår även i forskargruppen Socialt arbete, vid sektionen för allmänmedicin och primärvård, NVS.

Forskningsbeskrivning

Mitt forskningsfält är personcentrerad integrerad vård, och inom det bedriver jag främst forskning med fokus på hur vård och omsorg kan stärka individens förmåga till egenvård och delaktighet samt hur vården kan organiseras för att bli mer sammanhållen utifrån individens perspektiv. 

Inom projektet Missing Link studerar vi hur vårdövergången från sjukhus (strokeenhet och geriatrisk avdelning) till hemrehabilitering inom primärvården kan utformas för att bli en trygg vårdövergång. Vi fokuserar särskilt på hur patienters förståelse av hälsoinformation kan stärkas i vårdövergången. Genom co-design har vi tillsammans med personer med stroke, närstående och personal från sjukhus och neuroteam samskapat en ny vårdövergång som vi utvärderar. Projektet finansieras av Familjen Kamprads stiftelse, Forte, Strokeförbundet, Neuro och Forskarskolan i vårdvetenskap. 

Inom projektet Ett egenvårdsprogram för att förhindra fall hos personer med MS har vi tillsammans med personer med MS och personal i en co-design process samskapat en gruppbaserad online intervention. Interventionen syftar till att främja personer med MS egenvårdsförmåga att hantera fallrisker och därigenom minska risken för fall. Projektet kommer att utvärderas i en randomiserad kontrollerad studie, och finansieras av Forte, Vetenskapsrådet, Forskarskolan i hälsovetenskap, SFO-V och Neuro. 

Inom projektet Samsas - Samskapad samverkan för att förebygga försämrad hälsa hos äldre - som bedrivs i samarbete med Stockholms läns fyra äldre FoU:er studerar vi hur kommun, region och civilsamhälle kan samverka för att förebygga försämrad hälsa hos äldre personer. Projektet finansieras av Forte.

Övriga forskningssamarbeten: I samarbete med Prof Mirjam Ekstedt på Linnéuniversitetet bedriver jag forskning om hur en egenvårdsintervention riktad mot personer med KOL och hjärtsvikt kan minska återinläggningar på sjukhus. I samarbete med Dr Una Stenberg vid Norwegian National Advisory Unit on Rare Disorders studerar vi hälsolitteracitet för personer med sällsynta diagnoser.

Pedagogiska meriter

Inom forskarskolan i allmänmedicin och primärvård undervisar jag främst i kvalitativ forskningsmetod samt om anslagsansökningar. Jag har utvecklat fristående kurser på avancerad nivå om vetenskaplig teori och metod som bedrivs integrerat med de två första terminerna på forskarskolan.