bild2.jpg

Malin Backman

Anknuten till Forskning

Om mig

Särskilt intresserad av fysisk aktivitet och hälsa vid cancersjukdom och är styrelseledamot i riksföreningen för sjuksköterskor i cancervård.

Jag är onkologisjuksköterska/sektionsledare och PhD. Jag disputerade i februari 2017 med en avhandling som handlar om att vara fysiskt aktiv under adjuvant cytostatikabehandling med fokus på kvinnor med bröstcancer. Nu kombinerar jag kliniskt patientnära arbete inom onklogiskt slutenvård på Radiumhemmet med en universitetsadjunkt tjänst på sektionen för omvårdnad på Karolinska Institutet. Där jag handleder kandidatuppsatser och undervisar i sjuksköterskeprogrammet på grundnivå. 

Pedagogiska meriter

Handleder studenter på sjuksköterskeprogrammet både teoretiskt och i kliniskt verksamhets förlagd utbilning.

Utbildning

  • Medicine doktorsexamen, institutionen för  neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2017.  Avhandlingens titel: Att vara fysiskt aktiv under adjuvant cytostatikabehandling- interventionsstudier för personer med bröst -och kolorektalcancer. Huvudhandledare: Yvonne Wengström, bihandledare: Maria Brovall och Carl- Johan Sundberg.
  • Medicine magister examen 2012
  • Specialistutbilning i avancerad onkologisk omvårdnad 2011
  • Sjuksköterskeexamen 2005