20120910_kerstin_fugel_0123.jpg

Kerstin Sjögren Fugl-Meyer

Professor Emeritus/Emerita

Om mig

Jag är professor emerita i socialt arbete, inriktning klinisk sexologi. Utifrån ett bio-psykosocialt perspektiv har min forskning fokuserat sexologiska konsekvenser av somatisk sjukdom, sexuell hälsa samt livstillfredsställelse. Tillsammans med medarbetare har jag också utvecklat det generiska livstillfredsställelse instrumentet LiSat-11 vilket sedan många år används i nationell och internationell forskning och i klinisk verksamhet.

Jag leder forskargrupp ”Socialt arbete i hälso- och sjukvård” där socionomens/kuratorns kunskap om såväl yttre samhälleliga som intra- och interpersonella faktorers betydelse för patientens och närståendes hälsa och välbefinnande är i centrum. Här inkluderas både interprofessionellt samarbete och evidensbaserat kuratorsarbete. Arbetet sker i nära samverkan med Funktionsområdet Socialt arbete i hälso- och sjukvård vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Jag är gästprofessor vid Sunnaas Rehabiliteringssjukhus HF, Nesodden, Norge och deltar där i forskning inom det rehabiliteringsmedicinska och sexologiska området samt i arbeten kring att leva med sällsynts diagnoser/sjukdomar. Arbetet vid Sunnaas Rehabiliteringssjukhus har bland annat lett till samarbete i prospektiva multicenterstudier av strokerehabilitering med kliniker i USA, Kina, Ryssland, Palestina och Israel.

Jag är delaktiv i den fristående interprofessionella kurser på avancerad nivå: ”Sexualmedicin – en introduktion”.