Om mig

Jag har sedan 1981 en sjuksköterskeutbildning och därefter en specialistsjuksköterskeexamen inom onkologisk omvårdnad. Jag har fram till 2007 varit verksam i klinik – de sista 10 åren inom ASiH och palliativ vård. Jag har avlagt en doktorsexamen 2010 vid KI. I mitt avhandlingsarbete ” Influence of childhood cancer on adult life. Quality of life, health status, sexual function and sense of coherence among long-term survivors.” studerade jag självrapporterad hälsa och livskvalitet hos unga vuxna som haft cancer som barn. Jag blev Docent i omvårdnad 2020 och arbetar som lektor på avdelningen för omvårdnad. Sena 2021 har jag ett uppdrag på KI som direktor för Forskarskolan i Hälsovetenskap (FiH)  https://ki.se/nvs/forskarskolan-i-halsovetenskap.

Forskningsbeskrivning

Jag är biträdande forskargruppsledare för ICare https://ki.se/nvs/icare vars forskningsområde har fokus på att med stöd av m-hälsa utveckla ett arbetsätt i omvårdnad av patienter med cancersjukdomar som befinner si i hemmet under och efter behandling. Fokus ligger på att patienter kan rapportera symtom och besvär under behandling eller pågående sjukdom och samtidigt få hjälp med dessa på ett tidigt stadium. Ett annat fokus ligger på patientens delaktighet i och förståelse av sin egen hälsa som en del i en personcentrerad vård. Tyngdpunkten ligger på betydelsen av patientens egen upplevelse och erfarenhet av att leva med sjukdom och hur de hanterar detta i syfte att förbättra hälsa och välbefinnande. Forskningsprojekten omfattar såväl metodutveckling som interventionsstudier och implementering och sker i nära samverkan mellan forskare, patienter och kliniker.Med utgångspunkt i patientrapporterade utfallsmått (PROM) och teorier om patientsamverkan  utvecklas och testas interventioner med  en app  (Interaktor) utifrån såväl patientens, vårdgivarens som organisationens perspektiv.  Projekten är inte sjukdomsspecifika och fler av projekten bedrivs tvärprofessionellt och i multicenterstudier.