Katarina Bälter

Katarina Bälter

Anknuten till Forskning

Om mig

Jag är docent vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB), Karolinska Institutet och professor i folkhälsovetenskap vid Mälardalens högskola. Under 2015-16 forskade jag  på Stanford School of Medicine. Min forskning handlar om hållbar livsstil och hälsa och omfattar studier av livsstilsfaktorer som främjar god hälsa men även bidrar till hållbar utveckling.

Aktuella händelser

Forskningsbeskrivning

Det gemensamma temat för min forskning är hållbar livsstil och hälsa och omfattar studier av livsstilsfaktorer som främjar god hälsa och samtidigt bidrar till hållbar utveckling. Min forsknings är grundad i FNs hållbarhetmål, agenda 2030.

Min bakgrund är inom nutritionsepidemiologi med inriktning på kostfaktorer, fysisk aktivitet och viktkontroll och risken för cancer. Genom att kombinera traditionell nutritionsepidemiologi med forskning om klimatförändringar kan vi studera matrelaterade växthusgasutsläpp, näringsintag och hälsa ur ett folkhälsoperspektiv. Ett annat av mina intressen är e-epi och jag introducerade webbaserade enkäter på MEB 2001 och har sedan dess utvecklat och validerat ett stort antal interaktiva webbenkäter.

Utvalda forskningsprojekt:

Studier av matrelaterade växthusgasutsläpp och näringsintag i befolkningsstudier
Hållbara matvanor och hälsa
Studie om hållbar livsstil och hälsa bland ungdomar

E-epi: Utveckling och validering av interaktiva webbaserade enkäter för att skatta matvanor och fysisk aktivitet hos barn, ungdomar och vuxna.
Betydelsen av modifierbara livsstilsfaktorer för prevention av prostatacancer samt för överlevnad efter en prostatacancerdiagnos.

Betydelsen av livsstilsfaktorer för mammografiska täthet och bröstcancerrisk

Finansiering

Min forskning stöds bl.a. av anslag från den Vetenskapsrådet, Cancerfonden, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte), Formas och Riksbankens Jubileumsfond.

Handledarskap för studenter och doktorander

Jag har varit huvudhandledare för mer än 30 studenter som gjort sitt examensarbete, mastersuppsats, sommarforskarprojekt, eller forskningsförberedande kurs, inklusive studenter från Erasmus och Fulbright, samt doktorander. Jag är för närvarande handledare för följande doktorander:

Doktorander som avlagt sin doktorsexamen (med mig som huvudhandledare):

Övriga aktiviteter

  • Medlem i expertpanelen för en rapport om kost och fetma vid SBU - det svenska rådet för medicinsk utvärdering - som publicerades 2013.
  • Ledamot i styrgruppen för Nätverket för epidemiologi och nutrition (NEON) i Sverige (2000-18).
  • Styrelseledamot i föreningen för ledamöter i den svenska riksdagen och forskare, RIFO (2001-04).
  • Ordförande i Nutritionistföreningen (2001-2).

Pedagogiska meriter

Jag  har ansvarat för forskarutbildningskursen Epidemiologi I på  KI och jag har varit gästlärare på Williams College, USA. Jag har varit studierektor för forskarutbildning vid MEB, och samordnare för forskarutbildningsprogrammet  i epidemiologi vid KI. Dessutom har jag tjänstgjort som lärare på VetU-kurser och koordinator för examensarbeten på läkarutbildningen vid KI.

Utbildning

  • Filosofie kandidatexamen med nutrition som huvudämne, Stockholms Universitet, 1993.
  • Doktor i medicinsk vetenskap, Institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet, 1998.
  • Post doc vid Harvard School of Public Health och Boston University, 1998-9.
  • Docent i medicinsk epidemiologi 2004.