Katalin Dobra professor/överläkare i molekylär patologi

Katalin Dobra

Professor/överläkare

Om mig

Jag är professor och överläkare i molekylär patologi vid institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet.

Min forskning handlar om optimering av en integrerad strategi för individanpassad och målinriktad behandling av lung- och lungsäckscancer genom datorstödd tumörgradering, molekylär kartläggning och klinisk validering av biomarkörer.

Forskningsbeskrivning

Målsättningen för min grupps forskning är att integrera och validera nya diagnostiska och prediktiva biomarkörer framtagna genom omfattande molekylär karakterisering av lungtumörer innefattande både primär lungcancer, malignt mesoteliom samt pleura- och hjärnmetastas av icke småcellig lungcancer (NSCLC). Vi optimerar betingelserna för tidig diagnostik genom molekylär karaktärisering, lösliga proteiner, fri DNA och exosomer från exsudat och perifert blod.

Att identifiera de patienter som får bäst effekt av behandling är vårt yttersta mål och det skapar bättre underlag för målinriktad och individanpassad behandling. Samtidigt gör vi långtidsuppföljning för att påvisa klonal selektion och genomför experimentella studier om grundläggande tumördrivande mekanismer och kartlägger resistensmekanismer.  Simultan resistens/känslighetsprofilering för olika etablerade och experimentella behandlingar från exsudat deriverat ex-vivo system möjliggör prediktion av faktisk behandlingssvar för olika individanpassade behandlingsalternativ..

I ett nystartat projekt kombinerar vi artificiell intelligens och maskinlärning med nyetablerade morfologiska bildanalys inom digital patologi för att bättre kunna stratifiera patienter med aggressiv tumörfenotyp och större benägenhet till spridning och recidiv. Vi identifierar och isolerar med lasermikrodissektion de subpopulationer av celler som invaderar kringliggande stroma, fettvävnad och som morfologiskt befinner sig i olika faser av celldelningen följd av singelcell sekvensering.

De morfologiskt identifierade cellers dynamiska molekylära förändringar kopplas samman med multipla databaser för att hitta nya molekylära markörer. Genom att blockera dessa molekylära mekanismer som driver tumörspridning och resistensutvecklingen hoppas vi kunna skräddarsy det bästa riktade behandlingsalternativet för patienter med primär malignt mesoteliom och spridd metastatisk NSCLC.

Vi har visat att tillförsel av vissa proteiner och små molekyler kan vända sjukdomsutvecklingen och göra tumören mindre aggressiv. På lång sikt detta kan leda till nya riktade behandlingar som matchar varje patients unika genuppsättning med ledning av specifika biomarkörer.

Pedagogiska meriter

Jag har lång erfarenhet som lärare på grund-, avancerad- och forskarnivå.

Jag hade övergripande ansvar att utforma och sjösätta det nya magisterprogrammet i diagnostisk cytologi och för närvarande ansvarar jag för integreringen av patologin i det nya sexåriga läkarprogrammet.

Utbildning

1994 MD; Summa Cum Laude, Semmelweis University Budapest, Hungary

2002 PhD Experimental Pathology, Karolinska Institutet: Malignant mesothelioma, an experimental study with emphasis on proteoglycans in mesothelial cell growth and differentiation. ISBN 91-7349-168- 3.

2008 Specialist in Clinical Pathology and Cytology, Karolinska University Hospital

2010 Associate Professor in Patology; Department of Laboratory Medicine, Karolinska Institutet, Stockholm

2014-2020 Senior Lecturer in Molecular Pathology,  Department of Laboratory Medicine, Karolinska Institutet, Stockholm

2021 Adjunct Professor in Clinical Pathology, Department of Laboratory Medicine, Karolinska Institutet, Stockholm 

Akademiska priser och utmärkelser

2008 Young Investigator award, KI Founds

2017 National Molecular Pathology Personalized Cancer Medicine Award Astra Zeneca 

2017 Magnus Nasiel Stipend

2021 Magnus Nasiel Stipend