Skip to main content
Josefin Bäckström, RN, PhD

Josefin Bäckström

Adjunkt

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

Jag är specialistsjuksköterska (distriktssköterska) med omfattande fördjupning inom fältet psykiatri och psykiatrisk omvårdnad, inom viket jag också varit verksam som universitetslärare sedan 2007. Jag har flerårig erfarenhet av patientnära arbete inom psykiatrisk heldygns- och öppenvård, främst inom området substansbrukssyndrom. De senaste åren har jag arbetat som lektor med klinisk befattning inom kommunal vård, där mitt huvudsakliga uppdrag har varit att kvalitetssäkra och utveckla verksamhetsförlagd utbildning. Jag har även under ett års tid arbetat som utredare vid Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Min avhandling Family members of patients with burns: Experiences of a distressful episode gjorde jag vid Uppsala universitet, där jag disputerade i november 2013.

Forskningsbeskrivning

Mitt forskningsområde är främst psykisk hälsa, livskvalitet och upplevelse av vårdtid samt rehabiliteringsfas hos närstående till personer med svåra brännskador. Svåra brännskador ses som en generell traumamodell och resultaten i forskningsprojektet kan därför även appliceras på närstående till människor med andra former av allvarliga fysiska trauman. Jag fokuserar även på forskningsfrågor som behandlar profession, organisation och ledarskap inom hälso- och sjukvård.

Pedagogiska meriter

Jag undervisar huvudsakligen inom ämnena vetenskaplig metod, psykiatri, psykiatrisk omvårdnad samt ledarskap på grund- och avancerad nivå inom sjuksköterskeprogrammen.  Verksamhetsförlagd utbildning är något som intresserar mig och jag har omfattande erfarenhet av att arbeta med utveckling och bedömning av studenters måluppfyllelse i patientnära miljö.

Utbildning

2013. Medicine doktorsexamen. Uppsala universitet.

2008. Specialistsjuksköterskeexamen som distriktssköterska. Uppsala universitet.

2006. Psykiatri, 15 hp. Uppsala universitet.

1999-2002. Sjuksköterskeexamen samt Medicine kandidatexamen i vårdvetenskap. Uppsala universitet.

1996-1999. Antikens kultur och samhällsliv, kulturantropologi, tidiga kulturer. Uppsala universitet.

Akademiska priser och utmärkelser

Bästa muntliga presentation (PAM prize award). Identifying needs of family members in burn care – the nursing perspective. European Burns Association Congress 16-19 september 2015 i Hannover, Tyskland.

Bästa Europeiska abstract. Coping strategies and psychological symptoms in close persons of patients with burns. European Burns Association Congress 2-5 september 2009 i Lausanne, Schweiz.

Loading bibliometrics...