Om mig

Jag arbetar som kärlkirurg i Stockholm sedan drygt tio år. Jag disputerade i ämnet kirurgi vid Ki 2012 med avhandlingstiteln "Diabetes and Peripheral Arterial Disease" vid instutionen för molekylär medicin och kirurgi. Sedan mars 2014 delar jag min tid mellan klinisk tjänstgöring som överläkare på sektionen för kärlkirurgi på Södersjukhuset och  ett förordnande som post-doc. Jag tillhör forskargruppen för kärlkirurgi SOSVASC vid institutionen för klinisk forskning och undervisning på Södersjukhuset.

Mitt kliniska intresse för diabetes och perifer kärlsjukdom sammanfaller med min huvudsakliga forskningsinriktning. Jag försöker arbeta translationellt med utgångspunkt i de kliniska problemen kring patienter med perifer kärlsjukdom och diabetes.

Forskningsbeskrivning

Projekt

 • Vad driver den accelererade ateroskleros och intimala hyperplasi som ses vid diabetes? 

Vid diabetes bildas så kallade advancerade glykerade slutprodukter ("advanced glycation end producs" förkortat AGE). Dessa har ett flertal effekter på både kärlväggens struktur och funktion. Från djurförsök är det väl belagt att AGE via en specifik receptor i kärlväggen bidrar till både utveckling av ateroskleros och stimulerar så kallad intimal hyperplasi. Intimal hyperplasi är en "överdriven" läkningsrespons som kan leda till förträngning och stopp i blodkärl efter ballongsprängning eller bypasskirurgi.

Inom projektet försöker vi visa att de mekanismer som beskrivits i djurmodeller även är giltiga hos människa. Vi har påvisat förekomsten av AGE och RAGE i de vener som används bypasskirurgi på benen.

 • Varför är kärlnybildniningen nedsatt i muskel hos patienter med diabetes?

I detta projekt studeras hämmande faktorer för kärlnybildning (angiostatiska faktorer) i muskulatur. Diabetes innebär att kroppens egna sätt att kompensera för nedsatt blodflöde (vid t ex kärlförträngning pga ateroskleros) med nybildning av blodkärl inte fungerar lika bra. Mekanismerna bakom detta är inte klarlagda. Vi kommer jämföra muskulatur på molekylärboilogisk nivå från patienter med och utan diabetes och med och utan samtidig perifer kärlsjukdom. Projektet sker i samarbete med doc Thomas Gustafssons forskargrupp för integrativ klinisk fysiologi och professor Tara Haas vid York University i Kanada.

 • Kärlväggens roll vid blodproppsbildning
 • Behandlingsresultat vid kronisk benischemi i ett 20-årsperspektiv
 • Perioperativ blodsockerkontroll vid kärlkirurgi - ger bättre kontroll färre komplikationer?

ÖVRIGA PROJEKT

 • BASIL-2. By-pass vs. Angioplasty in Severe Ischemia of the Leg

  Studien är en randomiserad multicenterstudie (som utgår från Universitetet i Birmingham) som jämför två strategier “ven-bypass först” eller “bästa endo-vaskulära intervention först”, vid svår benischemi (vilovärk och/eller sår/gangrän) pga infrapopliteal sjukdom. Som första center i Sverige deltar vi i denna studie där jag är är principle investigator.

 • Omhändertagande av konfliktrelaterade traumatiska extremitetsskador - avhandlingsprojekt, Andreas Älgå (bihandledare). Detta är ett avhandlingsarbete där första artiklarna finns i manuskript. Vi har randomiserat 70 patienter mellan undertryckabehandling och konventionell sårbehandling. Vidare visar vi på en association mellan infektion efter traumatiska extremitetsskador och risk för död eller amputation, oberoende av ålder, kön och traumascore. Förutom enba studier på plats hämtas data från ett stort traumaregister från Röda Korsets verksamhet i Pakistan.
 • Trombocythämmning vid perifer kärlsjukdom, avhandlingsprojekt, Ove Thott (bihandledare)
 • Cellulära mekanismer vid intimal hyperplasi och diabetes, avhandlingsprojekt, Robert Saxelin (bihandledare)
 • Vi planerar att undersöka förekomst av kärlkirurgiska diagnoser hos patienter som genomgått strålbehandling mot bäckenet. Projektet kommer att utföras i samarbete med Åsa Hallqvist Everhov, Peter Gillgren samt Karin Ekström Smedby
 • Jag är bihandledare åt Eva Torbjörnsson. Eva driver att avhandlingsprojekt om amputationsrisk och amputationer hos kärlrekonstruerade patienter. Det är populationsbaserade kohortstudier.
 • Uppföljning av resultat efter behandling av primär subclaviaventrombos. Ett samarbete med Carl-Magnus Wahlgren och Peter Gillgren. Detta är ett sk. T8 projekt där med stud Sara Lindblom deltar.
 • Naturalförlopp vid benartärsjukdom

  Leg läkaren och doktoranden Fredrik Sartipy samarbetar med Med Dr Birgitta Sigvant, Centralsjukhuset i Karlstad, samt Professor Eric Wahlberg vid Linköpings universitet Jag är bihandledare. Vi kommer att studera livskvalitet och övrigt sjukdomspanorama och död hos patienter med benartärsjukdom. Birgitta Sigvant har disputerat i ämnet ( se artikeln Kvinnor med "fönstertittarsjuka" kan missas av vården) och en stor patientkohort finns redan samlad.

SJU UTVALDA PUBLIKATIONER

[pubmed:27406106]

[pubmed:16779879]

[pubmed:18268064]

[pubmed:18829239]

[pubmed:18851920]

[pubmed:15933983]

[pubmed:20920426]

Utbildning

Läkarexamen 1995, Linköpings universitet

Specialist i allmänkirurgi 2003

Specialist i kärlkirurgi 2005

Disputation 2012, Karolinska Institutet