Om mig

Jag är biträdande lektor  på Institutionen för kvinnors och barns hälsa och 2018 disputerade jag inom kommunikation över språkbarriärer i barncancervården.

Inom ramen för mitt biträdande lektorat är jag djupt delaktig i utformandet av utbildning på avancerad nivå. Jag har ett brett pedagogiskt kunnande och har god kännedom om styrkor och svagheter inom samspelet klinik och akademi på en övergripande nivå. Jag har en bakgrund som specialistsjuksköterska inom barn och smärta i den högspecialiserade barnsjukvården på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Mitt kliniska arbetsområde var främst inom neuropediatriken med fokus på barn som genomgått neurokirurgiska ingrepp. Jag har också gedigen erfarenhet inom smärtbehandlingsteamet för neuropatisk smärta på Spinaliskliniken i Frösundavik. Dessa erfarenheter har gett mig både ett djupt kliniskt kunnande inom den högspecialiserade hälso- och sjukvården och gedigna kunskaper i avancerad omvårdnad. Jag har även erfarenheter av ledningsuppdrag så som:

 • Akademisk ordförande i Kursplanerådet KBH
 • Inriktningsansvarig (IA) Programrådet NVS
 • Ledamot i Utbildningsnämnden KBH
 • Ledamot i Utbildningsnämnden NVS
 • Ledamot i Samverkans- och Institutionsrådet KBH
 • Ledamot FoUU gruppen ME OO HBM1, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset

Forskningsbeskrivning

Jag disputerade 2018 och det övergripande syftet med mitt doktorandprojektet var att undersöka kommunikation över språkbarriärer inom barncancervården. Doktorandprojektet inkluderade studier så som kvalitativa intervjustudier med tolkar inom barncancervården, en metodstudie i frågeformulärsutveckling och en nationell tvärsnittstudie med frågeformuläret Communication Over Language Barriers-questionnaire (COLB-q).

Sedan 2019 är jag affilierad till forskargruppen tillhörande Avdelningen för neuropediatrik ledd av Eva Weidenhielm Broström. Forskningsområdena är inom mätning av patientrapporterad erfarenhet av vården utifrån ett barn- och ungdomsperspektiv (Barn och ungdoms PREM) samt implementeringsstudier inom barnreumatologi där vi utvärderar teambaserade ny-diagnosmottagning,överföringsmottagning, patientnöjdhet och patientrapporterade utfallsmått.

Sedan 2022 är jag samarbetande forskare med forskargruppen Vårdvetenskaplig barncancerforskning ledd av Pernilla Pergert. Forskningsområdena är interkulturell vård och klinisk etik i barncancervården. Forskningsprojektet som vi bedriver handlar om språkbarriärer inom nordisk barnoncologisk hälso- och sjukvård och vi undersöker om en utbildningsintervention kan förbättra hälso- och sjukvårdspersonalens kommunikation över språkbarriärer.

Pedagogiska meriter

Jag undervisar och är både kursutvecklare och examinator för flertalet program- och fristående kurser både inom Specialistprogrammet B&U och Barnmorskeprogrammet på Inst KBH:

 • Omvårdnad inom barnsjukvård, 7.5 hp
 • Verksamhetsförlagd utbildning inom barnsjukvård, 7.5 hp
 • Barnhälsovård med inriktning mot pediatrisk och familjecentrerad omvårdnad, 7.5 hp
 • Amning och tidigt föräldraskap, 7.5 hp
 • Pediatriska omvårdnad med inriktning mot akutsjukvård, 7.5 hp
 • Barns och ungdomars rätt i vården, 7.5 hp
 • Implementation strategies in healthcare settings, 7.5 hp
 • Omvårdnad inom neonatal hälso- och sjukvård, fördjupningskurs, 7.5 hp
 • Omvårdnad inom neonatal hälso- och sjukvård med inriktning mot intensivvård, 15 hp
 • Examensarbete i omvårdnad - barn och ungdom, 15 hp

Utbildning

2019 Biträdande lektor

2018 Medicine doktor, Karolinska Institutet, Stockholm

2005 Magisterexamen i Smärta – Omvårdnad – Behandling, Luleå Tekniska Universitet, Luleå.

1998 Kandidatexamen i omvårdnad, 120 p, Karolinska Institutet, Stockholm.

1998 Legitimerad Sjuksköterska, SLL, Stockholm.

Akademiska priser och utmärkelser

2018 Nominated for best academic thesis of the year by the National Association for Pediatric Nurses.

2023 Awarded for best scientific poster at the NOBOS 14th biannual conference in Lund, Sweden