bild_jeanette_sept_2017.jpg

Jeanette Winterling

Anknuten till Forskning

Om mig

Jag arbetar som chef för Psykoonkologisk mottagning på Comprehensive Cancer Centre (Tema cancer) på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. Jag är tillhör Medicinsk Enhet Huvud, Hals, Lunga och Hud på sjukhuset men är också affilierad till  Yvonne Wengströms forskargrupp på Sektionen för omvårdnad, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet.

Forskningsbeskrivning

Min forskning har genomgående handlat om psykosociala aspekter hos patienter och anhöriga med cancersjukdomar.

Jag disputerade 2007 vid Uppsala Universitet med avhandlingen “Hope and despair - Philosophy of life, expectations and optimism in cancer patients and their spouses". Avhandlingsarbetet handlade dels om livssituation, livsåskådning, optimism och sorg hos patienter med mag- och tarmcancer, och deras anhöriga, i en palliativ fas, samt om cancerpatienters förväntningar på tiden efter att de avslutat en botande behandling.

Jag gjord en postdoc i forsningsprojektet Fex-Can som handlade om att undersöka olika aspekter vid barn, ungdomars och unga vuxnas situation vid och efter cancer, så som livssituation, skolsituation, samt sexualitet och fertilitet.

Min forskning har senaste åren främst involverat två patientegrupper. Det ena är patienter, närstående och donatorer vid allogen stamcellstransplantation.

  • Jag leder ett forskningsprojekt som heter Work after Allo (WaA). Det handlar om att prospektivt följa livssituation, sjukskrivning och återgång i arbete för dessa patienter som genomgått vid allogen stamcellstransplantation. I detta projekt är Linda Eriksson doktorand.
  • Jag driver med Simon Panke på Hematologen i Uppsala och Annika Kisch på Hematologen i Lund  Donators forskningsprojektet. Det handlar om att undersöka donatorers psykiska välbefinnande vid allogen stamcellstransplantation.
  • Jag driver också med Annika Kisch på Hematologen i Lund och Karin Bergkvist, från Sophiahemmets högskola ett forskningsprojekt som heter Hold on. Det handlar om närståendes situation i samband med allogen stamcellstransplantation och om att utveckla och utvärdera en individuell intervention i en multicenterstudie. I denna studie använder vi instrumentet "Ditt behov av stöd" (CSNAT).
  • Nyligen har vi kombinerat resultaten i Hold on med forskningsprojektet PerCent, och skapat ett nytt projekt som heter aCent. Det handlar om att utveckla, implementera och utvärdera en modell för personcentrerad vård tillsammans med transplantationscentra i Stockholm och Lund. Se mer på https://www.mchs.se/arkiv/projekt/pfc/acent---en-modell-for-personcentrerad-vard-och-stod.html

Den andra patientgruppen är tonåringar och unga vuxna i åldern 16-30 år genom att jag är projektledare för ett innovationssprojekt som heter MinKod. Det består av fem delprojekt som syftar till att ge tonåringar och unga vuxna stöd och verktyg för att bättre klara sin cancerresa. Två av delprojekten är forskningsprojekt som jag ansvarar för:

  • Forskningsprojektet PRISM. Det handlar om att översätta och anpassa PRISM (Promoting Resilience in Stress Management) som utvecklats i USA till ett svenskt sammanhang och även göra om programmet till att fungera digitalt. PRISM testas nu i en pilotstudie vid Karolinska universitetssjukhuset. Mer information finns i denna presentation: https://youtu.be/WtDvPlX05Vo
  • PROM för AYA -projektet. Det handlar om att utveckla ett frågeformulär som är anpassat för tonåringar och unga vuxna som får cancer. Dessutom att genom workshops med patienter och vårdpersonal utforska hur det här frågeformuläret kan användas som en bas för samtal i klinisk cancer vård. Frågeformuläret som används är den modul för unga vuxna som EORTC utvecklar, https://qol.eortc.org/questionnaire/aya/

 

Pedagogiska meriter

Är kursansvarig för kursen Rehabilitering inom cancervård, 7,5 hp och även Omvårdnad inom Hematologisk vård, 7,5hp. Är också aktiv inom magisteruppsats kursen i specialistutbildningen för sjuksköterskor inom Onkologi.

Utbildning

Leg sjuksköterska 1997

Steg 1 utbildning i Psykoterapi 2000

Magisterutbildning i Vårdvetenskap 2002

Medicine Doktor i Vårdvetenskap 2007