Om mig

Jag är professor i metoder för företagshälsa där jag leder en forskargrupp som försöker förstå mekanismer som skapar en god arbetshälsa och arbetsförmåga. Syftet med den forskning som utförs  är att bidra till att förbättra arbetsförhållandena och miljön för arbetsgivare och anställda där hälsa, välbefinnande och produktivitet går hand i hand. Att forska om detta stöder utvecklingen av hälsosamma arbetsplatser och därmed målen för hållbara samhällen. Jag leder ett tvärvetenskapligt team med forskare som arbetar med att stödja evidensbaserad praktik i hälsofrämjande insatser på arbetsplatser genom att:

  • utveckla och utvärdera metoder för att främja arbetsförmåga, hälsa och produktivitet
  • utvärdera metoders kostnadseffektivitet
  • utarbeta stöd för effektiv implementering

För att facilitera implementering och överföring av forskningsresultat till praktiken arbetar min grupp i nära samarbete med partners, såsom arbetsmarknadens parter, arbetsgivare, företagshälsovården, myndigheter mm organiserat som ett partnerbaserat forskningsnätverk. Mitt speciella intresseområde är arbetsplatsinterventioner för att förhindra arbetsrelaterad sjukdom och främjande av arbetsförmåga. Ytterligare intresse är arbetshälsoekonomi, ett område där de ekonomiska aspekterna från ett arbetsgivarperspektiv studeras. Jag innehar Sveriges första professur i företagshälsovård.

Förtroende uppdrag (senaste åren)

Styrelseledamot  i styrelsen för Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), Köpenhamn.

Medlem i kvalitetsrådet vid myndigheten för arbetsmiljökunskap ( MynAK), 2018-ff

Ordförande i beredningsgrupp vid FORTE inom området arbetsorganisation 2015 - 2016 och från 2017 inom arbetshälsa.  

Medlem i beredningsgrupp vid Danish work environment research fund. 20150101-20161231

Extern vetenskaplig granskare vid UK national research board 2013-2014 för granskning av ansökningar för centre of excellence for RTW, musculoskeletal disorders.

Extern vetenskaplig granskare för Norska vetenskapsrådet för utvärdering av norsk forskning inom området arbetsmedicin. 2013

Ordförande I KIs centrala arbetsmiljönämnd 2006-2012, 2017-ff

Medlem vetenskapligt råd vid Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU). 2010-2016

Forskningsbeskrivning

Min forskning är huvudsakligen inriktad på metoder för hälsofrämjande på arbetsplatsen. En stor del av forskningen har fokuserat på smärta och besvär från nacke/rygg, som är en av de dominerande orsakerna till långvarig sjukfrånvaro. Relationen mellan hälsa och arbete studeras utifrån antagandet att den anställdes hälsa (oberoende av orsak till ohälsa) påverkar arbetsförmåga och prestation och därmed produktiviteten i organisationen. Därför är det viktigt att finna kostnadseffektiva metoder för att förebygga och åtgärda ohälsa på arbetsplatsen. Genom att arbeta med detta skapas förutsättningar för människor att leva ett liv med god livskvalitet, både i privat- såväl som i arbetslivet.

Forskningen är tvärvetenskaplig och inriktad på att utveckla och utvärdera interventioner i syfte att identifiera kostnadseffektiva metoder för att förbättra arbetshälsan, samt att vetenskapligt studera hur metoderna kostnadseffektivt kan implementeras i samhället. Implementering av vetenskapligt belagda metoder - så kallad evidensbaserad praktik (EBP) - är ett relativt nytt och ännu oetablerat forskningsområde. Implementeringsforskning handlar om att studera processer för implementering och utveckla effektiva metoder för att förändra och föra in nya arbetssätt. Utvärdering av implementeringen är essentiell och blir ett redskap för att förbättra processer och följsamheten med nya metoder. Utvärderingar av implementering bör innehålla både process analys, effektmätning i form av beteendeförändring och kvalitet i utförande samt mätning av de effekter som interventionen/metoden förväntas generera på exempelvis anställdas sjukfrånvaro, livsstil, hälsa, etc. Genom att följa upp både process och effekt får man mer av ett helhetsperspektiv på en implementering.

Min forskargrupp har bland annat utvecklat metoder för kostnadseffektiv rehabilitering av långvariga ryggbesvär samt metoder för att kostnadseffektivt minska sjukfrånvaro och samtidigt höja produktiviteten i företag. Forskningen bedrivs i nära samarbete med företagshälsovård, arbetsmarknadens parter, industrin, försäkringsbolag, kommuner, landsting, med flera, eftersom en förutsättning för att framgångsrikt implementera nya metoder är att forskningen bedrivs nära de som skall bruka metoderna. 

Research areas

Ryggbesvär Stress relaterad mental ohälsa Rehabilitering Hälsopromotion på arbetsplatsen Psykosocial arbetsmiljö Arbetshälsa

Hälsoekonomi

Arbetshälsoekonomi

Implementeringsforskning

Finansiering

  • FORTE
  • AFA
  • EU
  • Departement
  • MynAK
  • ECCR

 

Utbildning

Beteendevetare, BSc. 1985, Örebro universitet. Doktorsexamen i medicinsk vetenskap, Personskadeprevention. Avhandling " Non-specific spinal pain. Multidisciplinary intervention, a cognitive-behavioural approach ", 1993 vid Karolinska Institutet. Docent vid Karolinska Institutet 1999. Professor i Personskadeprevention 2004 och Professor i metoder för företagshälsa 2011, vid Karolinska Institutet. Leg psykoterapeut.