Skip to main content

Om mig

Sedan år 2016 är jag forskarstuderande på Enheten för logopedi. Mitt forskningsområde är stamning och i mitt doktorandprojekt undersöker jag i vilken utsträckning utveckling och upplevelser av stamning skiljer sig åt mellan unga kvinnor och män.

Jag arbetar också på Talkliniken, Danderyds sjukhus. Under de år jag har arbetat där har jag ägnat mig uteslutande åt talflytstörningar (stamning och skenande tal). I mitt kliniska arbete utreder och behandlar jag barn, tonåringar och vuxna med stamning och stamningsproblematik.

Jag är specialist inom området Talstörningar/stamning i enlighet med Svenska Logopedförbundets kriterier för specialistordning. År 2018 blev jag European Fluency Specialist, i enlighet med kriterier framtagna av the European Clinical Specialization in Fluency consortium.

Forskningsbeskrivning

Stamning är en talstörning omgärdad av många fördomar. Livskvalitén för den som stammar påverkas ofta starkt negativt. Många som stammar tystnar eller undviker talsituationer som ett sätt att hantera stamningen. Man kan alltså hitta sätt att dölja stamningen och klinisk erfarenhet visar att det finns en tendens till att flickor är överrepresenterade i det avseendet.

I en nyligen genomförd studie i mitt doktorandprojekt där självrapporterade data analyserades avseende skillnad mellan pojkar och flickor, framkom också att stamningen hade en mer negativ inverkan på flickor jämfört med pojkar i tonåren. Dessutom visade det sig att flickor i större utsträckning undviker att tala eller drar sig undan sociala sammanhang jämfört med jämnåriga pojkar. Risken är att flickor och kvinnor som döljer sin stamning inte får rätt hjälp eftersom det för omvärlden verkar som om stamningen har försvunnit.

Doktorandprojektet väntas ge ökad kunskap om huruvida det finns skillnader i hur flickor och pojkar uppfattar och hanterar stamning under uppväxten. Detta har betydelse vid bedömning och behandling av stamning och stamningsproblematik hos barn och unga och kan därmed bidra till mer likvärdig vård.

Pedagogiska meriter

Sedan 2008 deltar jag i undervisningen på logopedprogrammet vid Karolinska Institutet inom området talflytstörningar. I min undervisning ingår kunskap om orsaker och förekomst av störningar i talets flyt hos barn och vuxna, diagnostik och vilka behandlingsmetoder som finns. Jag har också ett pågående undervisningsuppdrag inom området talflytstörningar på logopedprogrammet vid Åbo Akademi i Finland. Våren 2018 deltog jag i undervisningen på masterutbildningen i logopedi vid University of Ghana, Accra, med en kurs om stamning.

Utbildning

Logopedexamen från Karolinska Institutet år 2003

Masterexamen i logopedi vid Karolinska Institutet år 2015

Antagen till forskarutbildning vid Karolinska Institutet år 2106

Loading bibliometrics...