Om mig

Sedan år 2016 är jag forskarstuderande på Enheten för logopedi och i september 2019 genomförde jag min halvtidskontroll. Mitt forskningsområde är stamning och i mitt doktorandprojekt undersöker jag i vilken utsträckning utveckling och upplevelser av stamning skiljer sig åt mellan unga kvinnor och män.

Jag arbetar också på Logopedkliniken på Danderyds sjukhus. Under de år som jag har arbetat där har jag ägnat mig uteslutande åt talflytstörningar. I mitt kliniska arbete utreder och behandlar jag barn, tonåringar och vuxna med stamning och stamningsproblematik.

Jag är specialist inom området Talstörningar/stamning i enlighet med Svenska Logopedförbundets kriterier för specialistordning. Sedan år 2018 är jag European Fluency Specialist, i enlighet med kriterier framtagna av the European Clinical Specialization in Fluency consortium.

Forskningsbeskrivning

Tillgänglig kunskap om stamning baseras i huvudsak på forskning där majoriteten av deltagarna är män och där resultaten vanligen rapporteras på gruppnivå och mindre ofta för män och kvinnor separat. Eventuella skillnader mellan mäns och kvinnors stamningssymtom, strategier för att hantera stamningen och upplevelse av hur stamningen påverkar livskvaliteten riskerar därmed att förbli outforskade. Det övergripande syftet med mitt doktorandprojekt är att undersöka hur utveckling av stamning relaterar till kön, både med avseende på hörbara symtom och erfarenheter eller upplevelser. Doktorandprojektets hittills genomförda studier har visat att stamning har en mer negativ inverkan på tonåriga flickor jämfört med jämnåriga pojkar. Flickorna rapporterade i större utsträckning att de undvek att tala och att de oftare drog sig undan sociala sammanhang i jämförelse med åldersmatchade pojkar. I en parallell studie av icke-stammande ungdomars upplevelse av att tala och kommunicera sågs inte denna skillnad mellan könen på motsvarande vis, vilket tyder på att stamning hos unga kvinnor har påtagliga konsekvenser.

Målet med projektet är att öka kunskapen om huruvida det finns skillnader mellan hur flickor och pojkar i olika åldrar under uppväxten uppfattar och hanterar stamning. Detta har betydelse vid bedömning och behandling av stamning och stamningsproblematik och kan bidra till mer jämställd vård. Kunskapen förväntas också ha betydelse för vilket stöd ungdomar och framför allt flickor som stammar får av föräldrar, lärare och andra i deras närhet, då den allmänna kunskapen om stamning generellt, och könsskillnader specifikt, för denna åldersgrupp är begränsad.

Pedagogiska meriter

Jag deltar i undervisningen på logopedprogrammet vid Karolinska Institutet inom området talflytstörningar sedan 2008. I min undervisning ingår kunskap om orsaker och förekomst av störningar i talets flyt hos barn och vuxna, diagnostik och vilka behandlingsmetoder som finns. Jag har också ett pågående undervisningsuppdrag inom området talflytstörningar på logopedprogrammet vid Åbo Akademi i Finland. Sedan 2018 deltar jag i undervisningen på masterutbildningen i logopedi vid University of Ghana, Accra, med en kurs om stamning.

Utbildning

Logopedexamen från Karolinska Institutet år 2003

Masterexamen i logopedi vid Karolinska Institutet år 2015

Antagen till forskarutbildning vid Karolinska Institutet år 2016, halvtidskontroll genomförd 2019