Forskningsbeskrivning

Miljöfaktorer bakom allergi

Det är visat att kvalster, tobaksrök och dålig luftomsättning i våra fastigheter bidrar till allergiutveckling hos barn, men också att omgivningsfaktorer hos familjer med jordbruk och antroposofisk livsstil, skulle kunna utgöra skydd mot allergi. Av särskilt intresse för detta skydd är ämnen från vissa bakterier, men också vår tarmflora, vars sammansättning sannolikt förändrats med förbättrad hygienisk standard.

Orsaken till den snabba ökningen av IgE-förmedlad allergi är bara delvis utredd. Kan ytterligare och mer preciserade orsakssamband hittas, vore det av största betydelse, då förekomsten av allergi och annan överkänslighet i Sverige är över 30% och således utgör en folksjukdom hos barn och ungdomar. Förhoppningsvis kan dessa studier skapa ytterligare förståelse kring uppkomstmekanismerna vid allergisk sjukdom hos barn. Av intresse är däribland att se om immuno­logiska markörer från bland annat moderkakan kan förutspå risk för allergiutveckling hos barnet. 

Loading bibliometrics...