Forskningsbeskrivning

Alzheimers sjukdom (AS) är en neurodegenerativ sjukdom där skador i det centrala nervsystemet ackumuleras under lång tid vilket bl.a. leder till nedsättningar i det episodiska minnet. Även språkförmågan påverkas och språkliga svårigheter, inklusive skrivsvårigheter, är vanliga i sjukdomsförloppet. Den språkliga komplexiteten minskar med stigande sjukdomsgrad och ett samband mellan låg syntaktisk komplexitet (enklare meningsbyggnad) och kognitiv nedsättning har observerats i retrospektiva studier. En prospektiv longitudinell studie behövs för att utvärdera syntaktisk komplexitet som klinisk markör för AS och sambanden mellan syntaktisk komplexitet, neuroradiologiska förändringar och neurokognitiva funktionsmått. 

Syftet med doktorandprojektet är att utvärdera sambandet mellan syntaktisk komplexitet mätt med automatiserade analysprogram och kognitiv nedsättning vid AS. Deltagare med subjektiva kognitiva besvär och lindrig kognitiv störning, tillstånd då en subjektiva eller objektiva minnessvårigheter föreligger men utan att kriterierna för AS är uppfyllda, är av primärt intresse som möjliga förstadier till sjukdomen. En longitudinell uppföljning i syfte att utvärdera syntaktisk komplexitet som en prediktor för kognitiv nedsättning kommer att genomföras efter fyra år. Utmärkande neuroradiologiska drag för stratifierade grupper (hög/låg syntaktisk komplexitet) kommer att analyseras och validiteten hos de syntaktiska komplexitetsmåtten utvärderas med mått på kognitiv funktion.