Om mig

Jag är docent och lektor i epidemiologi samt forskargruppsledare för MUSIC (Musculoskeletal & Sports Injury Epidemiology Center), med en bakgrund inom naprapati och folkhälsovetenskap. I MUSIC gör vi interdisciplinär och interprofessionell kliniskt relevant forskning inom muskuloskeletal epidemiologi och idrottsmedicin. Projekten rör främst prevention, riskfaktorer, prognostiska faktorer, diagnos och utvärdering av behandling.   

I gruppen arbetar forskare, doktorander, uppsatsstudenter och assistenter från olika professioner med intresse för muskuloskeletal hälsa och idrottsmedicin, såsom epidemiologer, naprapater, sjukgymnaster, psykologer, kiropraktorer, osteopater och läkare. Vi har dessutom nationellt och internationellt samarbete med en lång rad framstående forskare.

Vår forskning baseras på våra omfattande forskningsdata av hög kvalitet främst i form av kohortstudier och kliniska randomiserade kontrollerade studier. Bland pågående projekt kan nämnas; en randomiserad kontrollerad studie med syfte att utvärdera effekten av massage och fysisk träning vid långvariga nackbesvär (Stockholm Neck Trial – STONE), en kohortstudie med syfte att identifiera riskfaktorer för skador samt en interventionsstudie för prevention av skador i skuldran hos unga handbollsspelare på elitnivå (Karolinska Handball Injury Cohorts (KHAST), en kohortstudie med syfte att identifiera riskfaktorer för idrottsskador hos unga kvinnliga fotbollsspelare på elitnivå  (Karolinska football Injury Cohort (KIC), samt en kohortstudie med syfte att identifiera riskfaktorer för skador i skuldra och rygg hos unga tennisspelare på elitnivå (SMASH). I projektet ”Långvarig funktionsnedsättande smärta i rygg och nacke samt psykisk ohälsa  – identifiering av modifierbara faktorer som påverkar risk och prognos hos personer i arbete”  som främst baseras på Stockholms Folkhälsokohort syftar till att undersöka hur livsstils- och arbetsfaktorer samverkar i utvecklandet av och tillfrisknande från långvariga funktionsnedsättande rygg-/nacksmärta, med eller utan samtidig psykisk ohälsa. I den nystartade omfattande kohortstudien Sustainable UNiversity life (SUN) skall orsakerna till den ökande psykiska ohälsan och smärttillstånd hos studenter identifieras.

Våra projekt finansieras av bland andra  FORTE, Vetenskapsrådet, AFA, Centrum för Idrottsforskning, Svenska Naprapatförbundet, Norges Naprapatförbund, Active Life Foundation, Sophiahemmet Foundation, Naprapathögskolan samt Folksam.

Forskningsbeskrivning

Beskrivning av några av projekten i MUSIC

I. Randomiserade kontrollerade studier   

Vi genomför kliniska randomiserade kontrollerade studier (RCT) med det övergripande syftet att utvärdera effekten av vanligt förekommande behandlingsstrategier såsom naprapati, vid muskuloskeletala besvär, samt att förhindra skador inom handboll.

1. BJÖRN Trial - studien om effekten av naprapatisk manuell medicin vid ospecifik smärta I rygg och/eller nacke hos drygt 400 personer. Data från studien används också för att identifiera prognostiska faktorer samt kostnadseffektivitet. 

2. MINT Trial (Manual Intervention Trial) om behandlingseffekten av olika kombinationer av manuell terapi inom naprapati, samt förekomsten av oönskade behandlingsreaktioner i direkt anslutning till behandlingen. Drygt 1000 personer ingår i studien som också skall identifiera prognostiska faktorer.

3. STONE Trial (Stockholm Neck Trial) i samarbete med University of Ontario Institute of Technology, skall utvärdera effekten av massage och fysisk träning hos ca 620 personer med långvariga och funktionsnedsättande nacksmärta, och kartlägga det detaljerade förloppet av sådana besvär under en ettårsperiod.  Data från studien används också för att identifiera prognostiska faktorer för framtida preventionsinsatser, samt för att göra en hälsoekonomisk bedömning av behandlingsstrategierna.

4. KHAST Trial (Karolinska Handball Study II) om effekten av träningsinterventioner med syfte att förhindra skador i skuldra och knä hos ca 750 elever på handbollsgymnasium. Projektet genomförs i samarbete med Svenska handbollsförbundet.

II. Kohortstudier

1. Stockholms Folkhälsokohort: Jag är projektledare för forskningen om muskuloskeletal smärta inom Stockholms Folkhälsokohort, en prospektiv kohortstudie inom ramen för Stockholms Läns Landstings folkhälsoundersökningar. Baserat på denna omfattande kohort av 100 000 personer söker vi identifiera riskfaktorer och prognostiska faktorer för besvär i rygg och nacke med eller utan samsjuklighet med psykisk ohälsa. Stockholms Folkhälsokohort har sin hemvist vid Enheten för Folkhälsovetenskap vid Karolinska Institutet och PI är professor Cecilia Magnusson.

2. KHAST-studien (Karolinska Handball study): Detta är projekt syftar till att fördjupa kunskapen om skador och funktionell status i axel/skuldra hos unga elithandbollsspelare. En kohort av  ca 470 elever vid handbollsgymnasium i Sverige, följs över två säsonger avseende skulderskador, träning och match. Projektet genomförs i samarbete med Svenska handbollsförbundet.   

3. KIC-studien (Karolinska Football Injury Cohort): Detta unika multidisciplinära projekt inom epidemiologi, medicin, psykologi, ortopedi, fysioterapi och naprapati är ett samarbete mellan fem universitet. Det syftar till att fördjupa kunskapen om skador och funktionell status i nedre extremitet, övre extremitet, rygg, nacke och huvud  hos unga kvinnliga fotbollsspelare. En lång rad faktorer potentiella riskfaktorer (livsstil, socioekonomi, fotbollsrelaterade faktorer, psykologiska faktorer samt resultatet av kliniska tester av styrka och funktion) skall undersökas, och resultaten förväntas ha betydelse för framtida preventionsstrategier. En kohort av ca 600 elitsatsande fotbollsspelande tjejer 13-16 år, är under uppbyggnad. Spelarna följs under ett år med veckovisa rapporter om eventuella skador, samt om träning, match mm. Projektet genomförs i samarbete med Svenska Fotbollsförbundet. 

4. SMASH-studien (Shoulder Management & Assessment Serving High performance: Denna kohortstudie syftar till att fördjupa kunskapen om skador och funktionell status i axel/skuldra och rygg/nacke hos unga tennisspelare på elitnivå i Sverige. Ca 300 spelare följs under ett år avseende skador, träning och match. Projektet genomförs i samarbete med Svenska tennisförbundet.  

5. SPEEiD18 (Speed and Power Exploring External and internal Demands 2018) – Ett projekt med syfte att kvantifiera arbetsbelastningen hos elittennisspelare genom att mäta syreupptagningsförmåga och mekanisk arbetsbelastning, ett unikt projekt som integrerar fysiologi och biomekanik. Projektet genomförs i samarbete med Riksidrottsförbundet, Svenska Tennisförbundet, Good to Great Tennis Academy, Monark, Qualisys och Sophiahemmet.

Pedagogiska meriter

Jag föreläser regelbundet vid utbildning på grundnivå, avancerad nivå samt forskarutbildningsnivå.

Utbildning

Lektor i Epidemiologi, Institutet för Miljömedicin, 2018

Docent i Epidemiologi, Karolinska Institutet, 2014

Professor i Vårdvetenskap vid Sophiahemmet Högskola, 2018

Medicine doktor, (Epidemiologi), Karolinska Institutet, 2007.  Avhandling: ” Back and neck pain. Epidemiological studies on some risk factors and treatments, including Naprapathic manual therapy”. Forskarutbildning vid Institutet för Miljömedicin och Nationella Forskarskolan i Vård och Omsorg vid Karolinska Institutet 2003 - 2007 

Folkhälsovetenskap Karolinska Institutet, 2003

Legitimerad naprapat, 1994

Legitimerad naprapat sedan 1994