eva_poster.jpg

Eva Isaksson

Anknuten till Forskning

Om mig

Jag är Med. dr  och diplomerad forskningssköterska som har arbetet med kliniska prövningar i 29 år. De senaste 15 åren har jag arbetat med att leda akademiska multicenterstudier inom Stroke i Sverige. Jag har också arbetat som monitor. Jag disputerade i mars 2021, Avhandlingens titel: Recruitment to multicentre randomised controlled trials in stroke. Lessons learnt from the EFFECTS trial. Jag arbetar nu som forskningssamordnare inom VO Neuro, Danderyds sjukhus.

Mina personliga styrkor: • lätt att samarbeta och nätverk med interna och externa människor och funktioner • strukturerad och kvalitetsinriktad och har djup kunskap om regelverk såsom GCP • hög ambition och god förmåga att planera och utföra uppgifter • stark drivkraft, ta initiativ och leta efter nya lösningar på problem • snabbt in i nya projekt och kunskapsområden / aktuella regler • lätt att uttrycka mig i tal och skrift • Driver projekt på ett sätt som får människor i teamet att känna sig betydelsefulla och motiverade

Forskningsbeskrivning

Jag har arbetat som Trial Manager i EFFECTS som var en akademikerdriven randomiserad, kontrollerad studie där vi undersökte om behandling med en kapsel fluoxetin 20 mg jämfört med en kapsel placebo om dagen i 6 månader efter akut stroke kunde förbättra patientens funktionsförmåga. EFFECTS primära effektvariabel  var en skala som heter modifierad Rankin Scale som mäter graden av funktionsbortfall bedömt av patienten själv via en enkät vid 6 månader.  Vår hypotes var att att en kapsel fluoxetin 20 mg om dagen ökar andelen oberoende vid 6 månader jämfört med placebo. Studiens resultat var neutralt, Fluoxetin 20 mg dagligen efter en akut stroke förbättrade inte patienternas återhämtning vid 6 månader jämfört med placebo. I fluoxetin-gruppen visade det sig dock vara färre nya fall av depression och en ökad risk för frakturer än i den grupp som fick placebo 

Många randomiserade kontrollerade studier misslyckas med att nå sina mål med antal rekryterade patienter inom den planerade tiden. Man tvingas förlänga rekryteringstiden eller minska på antalet inkluderade patienter. Detta kan leda till att studierna inte når statistisk säkerhet, får ökade kostnader och detta kan även få etiska konsekvenser. I min egen forskning har jag studerat vilka barriärer för rekrytering av patienter som finns och sökt strategier för att kunna överkomma problemen. Jag har gjort  delstudier inom detta ämne: 1 En elektronisk enkät till studiepersonal i EFFECTS (läkare och sjuksköterskor (no 148)  med syfte att  identifiera vad studiepersonal anser vara de viktigaste barriärerna för rekrytering av patienter och hitta metoder för att förbättra rekryteringen i randomiserade kliniska studier. 2. En stepped wedge randomiserad studie där vi har haft strukturerade telefonkonferenser med personal och verksamhetschefer på aktiva centra i EFFECTS med syfte att stimulera rekryteringen av patienter. 3.  Min fjärde delstudie är en validering av den primära effekt-variabeln i EFFECTS, modified Rankin Scale mRs. Alla mina projekt är godkända av Etikprövningsnämnden. 

Akademiska priser och utmärkelser

PhD, Medicine Doktor 2021.

Diploma in Clinical Trials Certified Research nurse, Utbildningsrådet , 2009