emelie-heintz_sbu_003_svansikte.jpg

Emelie Heintz

Anknuten till Forskning

Om mig

Jag arbetar sen augusti 2020 på Centrum för Hälsoekonomi, Informatik och Sjukvårdsforskning (CHIS) på Region Stockholm och är affilierad till LIME på KI.

I min tjänst på CHIS har jag ett uppdrag från QRC Stockholm att leda ett forskningsprogram om patient-rapporterade utfallsmått (PROM) med inriktning på EQ-5D. Vårt mål är att se till att den data på hälsorelaterad livskvalitet som samlas in inom Region Stockholm och de nationella kvalitetsregistren kommer till så stor nytta som möjligt. Vi stöttar därför regionen och kvalitetsregistren när det gäller val av mått samt hur de kan samla in, analysera och presentera data. 

Jag är i nuläget bihandledare till två doktorander som forskar om insamling och användning av PROM i rutinmässig hälso- och sjukvård respektive kostnadseffektiviteten av screening för prostatacancer. 

 

 

Forskningsbeskrivning

Min forskning handlar främst om olika metoder för att mäta och värdera hälsa och livskvalitet samt hur de kan användas för utvärdering och beslutsfattande. Fokus ligger på metoder som Time Trade-Off (TTO), EQ-5D och Health Utilities Index (HUI-3), som bland annat används vid beräkning av kvalitetsjusterade levnadsår (QALYs). Forskningen omfattar även kostnadseffektivitetsanalyser av olika metoder inom hälso- och sjukvården och systematiska översikter av hälsoekonomiska studier. Genom mitt tidigare arbete på SBU har jag även varit involverad i en del projekt om utvärdering av etiska aspekter inom Health Technology Assessment (HTA).  

Utbildning

Jag har en magister i nationalekonomi från Linköping Universitet och disputerade år 2012 på medicinska fakulteten vid samma universitet med en avhandling som handlar om att mäta kostnader och livskvalitet hos patienter med ögonkomplikationer som följd av diabetes (Health economic aspects of diabetic retinopathy). Parallellt med arbetet med avhandlingen var jag involverad i flera projekt som handlade om styrning av hälso- och sjukvård. Under åren 2016-2019 ingick jag som en av fyra fellows i Vinnvårds fellowship med inriktning på ledarskap och forskning på förbättringsarbete inom socialtjänst och hälso- och sjukvård.

Loading bibliometrics...