emelie-heintz_sbu_003_svansikte.jpg

Emelie Heintz

Anknuten till Forskning

Om mig

Jag arbetar sen augusti 2020 på Centrum för Hälsoekonomi, Informatik och Sjukvårdsforskning (CHIS) på Region Stockholm och är affilierad till LIME på KI.

I min tjänst på CHIS arbetar jag som biträdande enhetschef och samordnare för enhetens arbete med hälsoekonomiska utvärderingar. En stor del av vårt arbete handlar om att ta fram hälsoekonomiska underlag för de kunskapsstöd som tas fram inom det nationella systemet för kunskapsstyrning av de nationella programområden som Region Stockholm Gotland har värdskap för. Vi gör också hälsoekonomiska utvärderingar av olika interventioner som Region Stockholm behöver fatta beslut om.

Jag har tidigare arbetat som hälsoekonom och samordnare för hälsoekonomi på Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) och som projektledare för ett forskningsprogram med inriktning på patient-rapporterade utfallsmått (PROM) på QRC Stockholm. I nuläget är jag styrelseledamot i Svensk förening för hälsoekonomi (SHEA).

Forskningsbeskrivning

Min forskning handlar främst om olika metoder för att mäta och värdera hälsa och livskvalitet samt hur de kan användas för utvärdering och beslutsfattande. Fokus ligger på metoder som Time Trade-Off (TTO), EQ-5D och Health Utilities Index (HUI-3), som bland annat används vid beräkning av kvalitetsjusterade levnadsår (QALYs). Forskningen omfattar även kostnadseffektivitetsanalyser av olika metoder inom hälso- och sjukvården och systematiska översikter av hälsoekonomiska studier. Genom mitt tidigare arbete på SBU har jag även varit involverad i en del projekt om utvärdering av etiska aspekter inom Health Technology Assessment (HTA).  

Utbildning

Jag har en magisterexamen i nationalekonomi från Linköping Universitet och disputerade år 2012 på medicinska fakulteten vid samma universitet med en avhandling som handlar om att mäta kostnader och livskvalitet hos patienter med ögonkomplikationer som följd av diabetes (Health economic aspects of diabetic retinopathy). Parallellt med arbetet med avhandlingen var jag involverad i flera projekt som handlade om styrning av hälso- och sjukvård. Under åren 2016-2019 ingick jag som en av fyra fellows i Vinnvårds fellowship med inriktning på ledarskap och forskning på förbättringsarbete inom socialtjänst och hälso- och sjukvård.